อาหารฮาลาลในบทบัญญัติอิสลาม

คำอธิบาย

เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ อาหารฮาลาลกับบทบัญญัติในอิสลาม อธิบายถึงหลักการต่างๆ เกี่ยวกับอาหารฮาลาล เช่นวัตถุดิบ การจัดเตรียม การชำระล้าง การใช้ภาชนะ การขนส่ง ฯลฯ โดย อัสมัน แตอาลี อาจารย์ประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษา มอ.ปัตตานี

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

เนื้อหา

 

1. บทบัญญัติในอิสลาม

2. บทบัญญัติที่เกี่ยวกับอาหารฮาลาล

- บทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอาหาร

- หลักการต่างๆ เกี่ยวกับอาหารฮาลาล

1. ฮาลาลด้วยตัวของมันเอง

2. วิธีการได้มาอาหารดังกล่าวก็ต้องฮาลาล

3. ต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์

4. ต้องมีความสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปนจากนะญิส

5. ต้องผ่านกระบวนการเชือดที่ถูกต้องตามหลักการ

6. อุปกรณ์ ภาชนะที่บรรจุอาหารและสถานที่ในการผลิตต้องสะอาดเช่นกัน

7. ผู้ประกอบอาหารควรเป็นมุสลิมหรือผู้ที่มีความเข้าใจในหลักการอิสลาม

8. ต้องคำนึงถึงความประหยัดหรือความพอดี

9. ต้องชูกูรฺ(ขอบคุณ) ต่ออัลลอฮฺพระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงประทานอาหารให้

10. รู้จักใช้หลักการ รุคเศาะฮฺ(การผ่อนปรน) ในภาวะจำเป็นเพื่อรักษาชีวิต

3. มาตรฐานอาหารฮาลาล

- วัตถุดิบ

                        1)  แนวทางการเลือกอาหารฮาลาลที่มาจากพืช

                        2 )  แนวทางการเลือกวัตถุดิบที่มาจากสัตว์

3) การเลือกใช้น้ำ           

- กระบวนการผลิต  

- อุปกรณ์ สถานที่ การบรรจุภัณฑ์ และการขนส่ง

- สุขลักษณะส่วนบุคคล

ส่งฟีดแบ็ก