อัล-หะวาละฮฺ การโอนหนี้

คำอธิบาย

อธิบายความหมายของ อัล-หะวาละฮฺ หรือการโอนหนี้ หุก่มของการโอนหนี้
เคล็ดลับ(หิกมะฮฺ)ในการบัญญัติการโอนหนี้ หุก่มการรับโอนหนี้ ผลของการโอนหนี้ ความประเสริฐของการยกหนี้แก่ผู้ที่ขัดสน จากหนังสือ มุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

ความหมายของ อัล-หะวาละฮฺ หรือการโอนหนี้

หุก่มของการโอนหนี้

เคล็ดลับ(หิกมะฮฺ)ในการบัญญัติการโอนหนี้

หุก่มการรับโอนหนี้

ผลของการโอนหนี้

ความประเสริฐของการยกหนี้แก่ผู้ที่ขัดสน

ส่งฟีดแบ็ก