ทำไมมุสลิมไม่กินหมู?

คำอธิบาย

ทําไมมุสลิมไมกินหมู ? เป็นคำถามยอดฮิตที่ต่างศาสนิกมักจะตั้งข้อสงสัยต่อผู้นับถือศาสนาอิสลาม บทความนี้ได้ตอบคำถามดังกล่าวอย่างคร่าวๆ เพื่อให้ผู้ที่ยังสงสัยได้ทราบถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมมุสลิมจึงไม่ทานเนื้อหมู

กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

ทําไมมุสลิมไมกินหมู ?

 

ใครที่ถามแบบนี้ถือวาเปนการตั้งคําถามที่ถูกตองครับ เพราะมุสลิมไมกินหมู แตถาใครถามวา “ทําไมมุสลิมกลัวหมู?”  แบบนี้ถือวาตั้งคําถามผิดนะครับ เพราะมุสลิมไมไดกลัวหมู แตคนไทยเรามักเขาใจผิดๆ โดยไปจดจํามาจากหนังตลกวามุสลิมกลัวหมู และตองวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเมื่อเห็นหมู! 

สวนคําตอบที่วาทําไมมุสลิมไมกินหมูก็คือพระเจาสั่งหามนั่นเองครับ และสิ่งที่พระเจาสั่งหามก็ยอมเปนประโยชนแกมนุษยอยางไมตองสงสัย ซึ่งในบางเรื่องนั้นมนุษยก็ไมรูเหตุผลดวยซ้ำ หรือในบางเรื่องมนุษยก็สามารถคนพบหาเหตุผลไดดวยกระบวนการศึกษาธรรมชาติหรือที่เรียกวาวิทยาศาสตร  

ยุคปจจุบันมีการใชกลองจุลทรรศนสองดูเนื้อสัตวก็พบวาเนื้อสัตวทุกชนิดมีพยาธิตัวเล็กๆที่ตามนุษยมองไมเห็นอยูมากนอยตางกันไป แตในเนื้อหมูมีพยาธิบางชนิดซึ่งมีเกราะที่เกิดจากไขมันในเนื้อหมูหอหุมมันอยู ซึ่งความรอนจากการหุงตมไมสามารถทําลายมันได  พยาธิเหลานี้จะเขาไปฝงอยูในรางกายมนุษยหลังจากที่กินเนื้อหมูเขาไป และรอฟกตัวออกมาทําอันตรายรางกายมนุษย เชน ประสาทตาและประสาทสมอง เปนตน

มุสลิมในยุคกอนเขาไมทราบถึงเหตุผลเหลานี้ แตเขานอมรับและปฏิบัติตามขอบัญญัติที่มาจากพระเจา และหมูเปนสัตวที่นารังเกียจ(กินขี้และนอนคลุกอยูกับขี้ของมัน)ซึ่งพระเจาระบุไววาเปนสัตวสกปรก(นะญิส) ก็เทานั้น เพราะฉะนั้นไมใชวามุสลิมไมกินหมูเพราะเหตุผลที่วาหมูมีพยาธิ ดังนั้นถึงแมในอนาคตจะสามารถทําใหเนื้อหมูปลอดจากพยาธิชนิดนี้ได หรือจะเลี้ยงหมูอย่างดีไมตองใหกินขี้และนอนคลุกอยูกับขี้ แตมุสลิมก็จะยังคงไมกินหมูอยูดีเนื่องจากเปนสิ่งที่พระเจาบัญญัติหาม  

แลวถามวาทําไมตองหามนะหรือครับ? ก็เนื่องจากเปนการพิสูจนความศรัทธาครับ มนุษยที่ศรัทธาในพระเจาเขาก็จะนอมรับกฎระเบียบที่พระเจาบัญญัติไว เขาจะไมกินตามปากอยาก แตเขาจะเลือกกินโดยพิจารณาวาพระเจาอนุญาตใหกินหรือไม 

และอาจมีบางคนตั้งคําถามวา ในเมื่อไมใหกินหมูแลวพระเจาจะสรางหมูมาทําไม? คืออย่างนี้ครับ พระเจาสรางสิ่งมีชีวิตมาหลากหลายชนิด แตไมใชวาสัตวทุกชนิด จะถูกสรางมาเพื่อเป็นอาหารสําหรับมนุษยนะครับ สัตวบางชนิดเกิดมาเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน สัตวบางชนิดถูกสรางมาเพื่อกินสัตวกินพืช ไมเชนนั้นแลวสัตวกินพืชก็จะกินใบไมหมดปา ซึ่งปาไมและพืชนั้นก็ทําหนาที่ซับน้ำ ผลิตออกซิเจน รักษาชั้นบรรยากาศของโลก และยังเปนอาหารใหมนุษยด้วย ทํานองนี้เปนตนครับ  ดังนั้นเราจึงตองเลือกครับวาสิ่งใดพระเจาอนุญาตใหกิน สิ่งใดพระเจ้าไมอนุญาตใหกิน ซึ่งในเรื่องของอาหารแลว สิ่งใดที่พระเจาไมไดบัญญัติหามสิ่งนั้นถือวาอนุญาตใหกินไดโดยปริยายครับ 

สวนสิ่งอื่นที่พระเจาบัญญัติหามกิน ไดแก 1) สิ่งมึนเมาทุกชนิด 2) เลือด  3) สัตวบกที่ตายโดยไมไดถูกเชือด 4) สัตวบกที่ไมไดกลาวนามพระเจาขณะเชือด 5) สัตวบกที่ใชกรงเล็บหรือเขี้ยวลาสัตวกินเปนอาหาร 6) เนื้อลา 7) สัตวที่พระเจาระบุวาเปนสิ่งสกปรกนารังเกียจ(นะญิส) เช่น สุนัข 8) อาหารใดก็ตามที่ไดมาโดยไมชอบธรรม เชนขโมยมา หรือซื้อมาดวยทรัพยสินที่ไดมาโดยผิดหลักการศาสนา (เชนเงินดอกเบี้ย เปนตน)  ซึ่งทั้งหมดถูกบัญญัติในอัล-กุรอานและคำสอนของท่านศาสนทูตทั้งสิ้น  และนอกจากสิ่งที่กลาวมาแลวนี้ก็เปนที่อนุญาตใหกินได รวมทั้งสัตวน้ำทั้งหมด(ยกเว้นบางประเภทที่มีพิษ)

เห็นไหมครับวาที่วากันวามุสลิมไมกินหมูนั้น ไปๆ มาๆ ไมใชแคหมูนะครับที่มุสลิมไมกิน ดังนั้นคงหายสงสัยแลวสินะครับวาทําไมมุสลิมจึงมักจะหาแต่ร้านที่เปนรานอาหารอิสลาม แตเห็นกฎระเบียบเยอะอยางนี้คุณคงวาสิ่งที่ศาสนาอิสลามบัญญัติหามนั้นมีเยอะเหลือเกิน แตที่จริงหากคุณนับถือศาสนาพุทธนาจะลองเปดพระไตรปฎกดูมั่งนะครับวา จริงๆ แลวศาสนาพุทธหามกินอะไรบาง? ซึ่งหากจะใหผมนํามากลาวในหนังสือเลมนี้ก็คงจะไมไหวแน เพราะมีเยอะมาก! หรือคนที่นับถือศาสนายิวหรือคริสตก็เชนกันหากเขาจะปฏิบัติตามคัมภีรแล้วละก็มีสัตวหลายชนิดครับที่คัมภีรระบุวาหามกิน และที่สําคัญไมเคยมีใครถามเลยวาทําไมชาวยิวและชาวคริสต ปจจุบันกินหมูกันซะแลว? ทั้งๆ ที่ในไบเบิล พันธสัญญาเกาไดระบุไวชัดเจนวาหามกินหมู! (ในบทเลวีนิติ)

 

จากหนังสือ "อิสลาม กับคำถามที่คุณอยากรู้คำตอบ" โดย ชาวต้นไม้

ข้อมูลเิพิ่มเติมและดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มได้จากลิงก์ด้านล่าง