อัล-อิสลาม

คำอธิบาย

บทความอธิบายถึง ความจำเป็นที่มวลมนุษยชาติจะต้องมีอิสลาม ความแตกต่างระหว่างหลักการอิสลาม หลักการอีมาน และหลักการอิฮฺซาน ความหมายของอัลอิสลาม จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

 

อัล-อิสลาม

 

ความจำเป็นที่มวลมนุษยชาติจะต้องมีอิสลาม

สำหรับมวลมนุษยชาติแล้วพวกเขาจะไม่ได้รับความเปี่ยมสุขทั้งชีวิตในโลกดุนยาและอาคิเราะฮฺนอกจากจะต้องดำเนินวิถีชีวิตตามครรลองอิสลาม  ความจำเป็นของพวกเขาที่จะต้องมีอิสลามมีมากกว่าความจำเป็นที่พวกเขาจะต้องมีอาหาร เครื่องดื่ม และอากาศลมหายใจเสียอีก  นับเป็นความจำเป็นที่ยิ่งยวดที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามจะต้องมีบทบัญญัติ  ดังนั้นเขาจะอยู่ระหว่างความเคลื่อนไหวสองอิริยาบถ  ความเคลื่อนไหวประการแรกคือ  พยายามดิ้นรนแสวงหาสิ่งที่ให้ประโยชน์แก่ตัวเขา  และความเคลื่อนไหวอีกประการคือ  การปกป้องสิ่งที่เป็นอันตรายที่จะเกิดกับตัวของเขา  ดังนั้นอิสลามคือแสงสว่างที่มาอธิบายแจกแจงสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นอันตราย

ศาสนาอิสลาม  มีสามระดับชั้น  คือ  อัลอิสลาม  อัลอีมาน  และอัลอิฮฺซาน  และในแต่ละระดับชั้นมันก็มีหลักการ (รุกุน) เป็นองค์ประกอบ

 

ความแตกต่างระหว่างหลักการอิสลาม หลักการอีมาน และหลักการอิฮฺซาน

         1. หลักการอิสลามและหลักการอีมาน เมื่อนำหลักการทั้งสองมาเปรียบเทียบ เป้าหมายของหลักการอิสลามคือ  การงานที่ปฏิบัติภายนอก ซึ่งมีหลักปฏิบัติอยู่ห้าประการ  ส่วนหลักการอีมาน (หลักศรัทธา)  เป็นการงานที่ปฏิบัติภายใน  ซึ่งมีหลักศรัทธาอยู่หกประการ  เมื่อทั้งสองหลักการแยกกันอยู่ความหมายและหุกุม (ข้อบัญญัติ) จะครอบคลุม 

2.  บริบทของหลักการอิฮฺซานจะครอบคลุมบริบทของหลักการอีมาน  บริบทของหลักการอีมานจะครอบคลุมบริบทของหลักการอิสลาม  ดังนั้นหลักการอิฮฺซานจะมีความครอบคลุมกว่าหลักการอื่นๆ ด้วยกับตัวของมันเอง  เพราะว่ามันจะครอบคลุมถึงหลักการอีมาน  บ่าวจะไม่ก้าวถึงระดับของหลักการอิฮฺซานนอกจากเขาจะต้องบรรลุถึงหลักการอีมานเสียก่อน  และหลักการอิฮฺซานจะล้ำลึกยิ่งกว่าในด้านของผู้ที่ปฏิบัติ  เพราะว่าผู้ที่ก้าวไปถึงระดับหลักการอิฮฺซานพวกเขาเป็นกลุ่มหนึ่งของผู้ที่อยู่ในหลักการอีมาน  กล่าวคือทุกคนที่ก้าวสู่หลักการอิฮฺซานหรือเรียกว่ามุฮฺซินเขาคือมุอฺมิน  แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นมุอฺมินจะเป็นมุฮฺซิน 

3. หลักการอีมานจะกว้างกว่าหลักการอิสลามด้วยกับตัวของมันเอง  เพราะว่ามันจะครอบคลุมหลักการอิสลามด้วย  บ่าวจะไม่ก้าวถึงระดับของหลักการอีมานนอกจากเขาจะต้องบรรลุหลักการอิสลามเสียก่อน  และหลักการอีมานจะล้ำลึกยิ่งกว่าในด้านของผู้ที่ปฏิบัติ  เพราะว่าผู้ที่ก้าวไปถึงระดับหลักการอีมานพวกเขาเป็นกลุ่มหนึ่งของผู้ที่อยู่ในหลักการอิสลาม  แต่ไม่ใช่ทั้งหมด  กล่าวคือทุกคนที่เป็นมุอฺมินเขาคือมุสลิม  แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นมุสลิมจะเป็นมุอฺมิน

ความหมายของอัลอิสลาม

อิสลาม  คือ  การยอมจำนนต่ออัลลอฮฺอย่างศิโรราบด้วยการให้เอกภาพและน้อมรับพระองค์โดยการปฏิบัติตาม  พร้อมทั้งบริสุทธิ์จากการตั้งภาคีหุ้นส่วนและไม่ยุ่งเกี่ยวกับพลพรรคของผู้ที่ตั้งภาคี  ดังนั้นผู้ใดที่ยอมจำนนต่อพระองค์เพียงผู้เดียวแล้วเขาคือมุสลิม  ผู้ใดที่ยอมจำนนต่อพระองค์และจำนนต่อผู้อื่นควบคู่ไปด้วยเขาคือมุชริกผู้ตั้งภาคีหุ้นส่วน)  และผู้ใดที่ไม่ยอมจำนนเขาคือกาฟิร (ผู้ปฏิเสธ) ผู้อวดดีโอหัง

ส่งฟีดแบ็ก