บุคลิกและคุณลักษณะของผู้นำที่ดี ศึกษาจากชีวประวัติอุมัร อิบนุ อัล-ค็อฏฏ็อบ

คำอธิบาย

บทความอภิปรายและศึกษาคุณลักษณะของผู้นำที่ดีจากชีวประวัติของท่านอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เป็นบทสรุปจากการศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้นำทุกระดับ ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ อาทิ มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความเมตตาปรานี เข้าถึงประชาชน กล้าหาญและอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มั่นคงในความคิด รับฟังเหตุผล เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ถ่อมตน ประหยัด อยู่อย่างพอเพียง อยู่เหนือกิเลสและอารมณ์ใฝ่ต่ำ มีคณะผู้ร่วมบริหารและคณะที่ปรึกษาที่ดี

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

> > > >

1. มีความยุติธรรม

2. มีความรับผิดชอบ

3. มีความเมตตาปรานี

4. เข้าถึงประชาชน

5. กล้าหาญและอดทน

6. เสียสละเพื่อส่วนรวม

7. มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

8. มั่นคงในความคิด

9. รับฟังเหตุผล

10. เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง

11. ถ่อมตน

12. ประหยัด อยู่อย่างพอเพียง

13. อยู่เหนือกิเลสและอารมณ์ใฝ่ต่ำ

14. มีคณะผู้ร่วมบริหารและคณะที่ปรึกษาที่ดี

 

ส่งฟีดแบ็ก