หุก่มต่างๆ เกี่ยวกับการละหมาดโดยมีอิมาม

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ว่าด้วย หุก่มต่างๆ เกี่ยวกับการละหมาดโดยมีอิมาม ความประเสริฐของการละหมาดโดยมีอิมาม หุก่มการตามอิมาม ผู้ที่คู่ควรที่สุดในการเป็นอิมาม หุก่มการละหมาดตามหลังผู้เป็นฟาสิก หุก่มการแซงหน้าอิมามของมะอ์มูม สภาพของมะอ์มูมกับอิมาม สภาพของผู้ที่(มัสบูก)มาสายและเข้ามาละหมาดตามอิมามโดยที่อิมามละหมาดไปก่อนหน้านั้นแล้ว หุก่มการใช้เวลาสั้นๆ ในการละหมาด ลักษณะการใช้เวลาสั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งสุนัตในการละหมาด บรรดามะอ์มูมจะยืนที่จุดไหน? ลักษณะการจัดแถวของชายและหญิงด้านหลังอิมาม วิธีการจัดแถวให้ตรง หุก่มการจัดแถวให้ตรง หุก่มความต่างกันในการตั้งเจตนา ลักษณะการเป็นอิมามนำหน้าบรรดาเด็กๆ และบรรดาผู้หญิง หุก่มเมื่อผู้เป็นอิมามเกิดมีหะดัษระหว่างละหมาดอยู่ ลักษณะการชดของมะอ์มูมในร็อกอะฮฺที่ขาดไป หุก่มการละหมาดด้านหลังแถวคนเดียว หุก่มการละหมาดสุนัตเป็นญะมาอะฮฺ ลักษณะการตามอิมามของมะอ์มูม ลักษณะการหันตัวของอิมามสู่บรรดามะอ์มูม เมื่อใดที่อนุญาตให้สำหรับมะอ์มูมแยกตัวเป็นเอกเทศจากการนำของอิมาม กรณีต่างๆ ในการละหมาดที่อิมามต้องกล่าวเสียงดัง หุก่มการละหมาดตามหลังผู้ที่ดุอาอ์ขอความช่วยจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ ข้อผ่อนผันที่สามารถขาดละหมาดญุมุอะฮฺและญะมาอะฮฺได้ หุก่มการละหมาดของอิมามในขณะที่นะญิสติดตัว จุดที่ประเสริฐในแถวละหมาด คุณสมบัติของผู้ที่สมควรอยู่ในแถวแรก ลักษณะการละหมาดให้ยาวนานและการละหมาดสั้นๆ

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

13. หุก่มต่างๆ เกี่ยวกับการละหมาดโดยมีอิมาม

ความประเสริฐของการละหมาดโดยมีอิมาม

หุก่มการตามอิมาม

ผู้ที่คู่ควรที่สุดในการเป็นอิมาม

หุก่มการละหมาดตามหลังผู้เป็นฟาสิก

หุก่มการแซงหน้าอิมามของมะอ์มูม

สภาพของมะอ์มูมกับอิมาม

สภาพของผู้ที่(มัสบูก)มาสายและเข้ามาละหมาดตามอิมามโดยที่อิมามละหมาดไปก่อนหน้านั้นแล้ว

หุก่มการใช้เวลาสั้นๆ ในการละหมาด

ลักษณะการใช้เวลาสั้นๆ ซึ่งเป็นสิ่งสุนัตในการละหมาด

บรรดามะอ์มูมจะยืนที่จุดไหน?

ลักษณะการจัดแถวของชายและหญิงด้านหลังอิมาม

วิธีการจัดแถวให้ตรง

หุก่มการจัดแถวให้ตรง

หุก่มความต่างกันในการตั้งเจตนา

ลักษณะการเป็นอิมามนำหน้าบรรดาเด็กๆ และบรรดาผู้หญิง

หุก่มเมื่อผู้เป็นอิมามเกิดมีหะดัษระหว่างละหมาดอยู่

ลักษณะการชดของมะอ์มูมในร็อกอะฮฺที่ขาดไป

หุก่มการละหมาดด้านหลังแถวคนเดียว

หุก่มการละหมาดสุนัตเป็นญะมาอะฮฺ

ลักษณะการตามอิมามของมะอ์มูม

ลักษณะการหันตัวของอิมามสู่บรรดามะอ์มูม

เมื่อใดที่อนุญาตให้สำหรับมะอ์มูมแยกตัวเป็นเอกเทศจากการนำของอิมาม

กรณีต่างๆ ในการละหมาดที่อิมามต้องกล่าวเสียงดัง

หุก่มการละหมาดตามหลังผู้ที่ดุอาอ์ขอความช่วยจากสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮฺ

ข้อผ่อนผันที่สามารถขาดละหมาดญุมุอะฮฺและญะมาอะฮฺได้

หุก่มการละหมาดของอิมามในขณะที่นะญิสติดตัว

จุดที่ประเสริฐในแถวละหมาด

คุณสมบัติของผู้ที่สมควรอยู่ในแถวแรก

ลักษณะการละหมาดให้ยาวนานและการละหมาดสั้นๆ

 

ส่งฟีดแบ็ก