ละหมาดสุนัต

คำอธิบาย

จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์ ของเชค มุหัมมัด บิน อิบรอฮีม อัตตุวัยญิรีย์ ว่าด้วยละหมาดสุนัต ประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆ ดังนี้
1. ละหมาดสุนัต เราะวาติบ
2. ละหมาดสุนัต ตะฮัจญุด
3. ละหมาดสุนัต วิติรฺ
4. ละหมาดสุนัต ตะรอวีหฺ
5. ละหมาดสุนัต ในวันอีด
6. ละหมาดสุนัต สุริยุปราคา (กุสูฟ) และ จันทรุปราคา (คุสูฟ)
7. ละหมาดสุนัต อิสติสกออ์ (ขอฝน)
8. ละหมาดสุนัต ฎุฮา
9. ละหมาดสุนัต อิสติคอเราะฮฺ
การสุญูด ติลาวะฮฺ
การสุญูด ชุกูรฺ

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

16. การละหมาดตะเฏาวุอฺ(ละหมาดสุนัต)

เคล็ดลับในการบัญญัติการละหมาดสุนัต

ประเภทของการละหมาดสุนัต

 

1- การละหมาดสุนัตเราะวาติบ

ประเภทของการละหมาดเราะวาติบ

หุก่มการละหมาดสุนัตมุฏลัก

สุนัตเราะวาติบที่เน้นให้กระทำมากที่สุด

ลักษณะการละหมาดสุนัต

 

2- การละหมาดตะฮัจญุด

หุก่มกิยามุลลัยลฺ

ความประเสริฐของการละหมาดกิยามุลลัยลฺ

ช่วงเวลากลางคืนที่ดุอาอ์จะถูกตอบรับ

ความเข้าใจเกี่ยวกับกิยามุลลัยลฺ

จำนวนร็อกอะฮฺในการละมาดตะฮัจญุด

ช่วงเวลาในการละมาดตะฮัจญุด

ลักษณะการละหมาดตะฮัจญุด

 

3- การละหมาดวิตรฺ

หุก่มการละหมาดวิตรฺ

เวลาของการละหมาดวิตรฺ

ลักษณะการละหมาดวิตรฺ

จำนวนร็อกอะฮฺของละหมาดวิตรฺอย่างน้อยที่สุดและมากที่สุด

เวลาในการละหมาดวิตรฺ

ลักษณะการดุอาอ์ในกุนูตวิตรฺ

หุก่มการละหมาดวิตฺรในขณะเดินทาง

ลักษณะการชดละหมาดวิตรฺ

 

4- การละหมาดตะรอวีหฺ

หุก่มการละหมาดตะรอวีหฺ

เวลาของการละหมาดตะรอวีหฺ

ลักษณะของการละหมาดตะรอวีหฺ

เมื่อใดที่มะอ์มูมจะได้ผลบุญเหมือนละหมาดตลอดทั้งคืน

ผู้ใดที่ควรเป็นอิมามนำละหมาดตะรอวีหฺ

หุก่มการดุอาอ์เมื่อเคาะตัมอัลกุรอาน

 

5- การละหมาดอีดทั้งสอง

จำนวนอีดในอิสลาม

หิกมะฮฺที่ได้บัญญัติการละหมาดอีดทั้งสอง

หุก่มการละหมาดอีดทั้งสอง

เวลาการละหมาดอีดทั้งสอง

ลักษณะการออกไปละหมาดอีดทั้งสอง

สถานที่ละหมาดอีดทั้งสอง

ลักษณะการละหมาดอีดทั้งสอง

หุก่มการตักบีรฺในวันอีด

ช่วงเวลาในการตักบีรฺ

สำนวนการตักบีรฺ

หุก่มอีดที่อุตริขึ้นมา

 

6- การละหมาดกุสูฟและคุสูฟ

(สุริยุปราคาและจันทรุปราคา)

หุก่มการละหมาดคุสูฟและกุสูฟ

การรู้เวลากุสูฟและคุสูฟ

สาเหตุของการกุสูฟและคุสูฟ

ช่วงเวลาของการละหมาดกุสูฟและคุสูฟ

ลักษณะการละหมาดกุสูฟและคุสูฟ

ลักษณะคุฏบะฮฺในการละหมาดกุสูฟ

การชดละหมาดกุสูฟและคุสูฟ

ความเข้าใจเกี่ยวกับกุสูฟ

หุก่มการละหมาดเมื่อเกิดปรากฏการณ์ต่างๆ

 

 

7- การละหมาดอิสติสกออ์(ขอฝน)

หุก่มการละหมาดอิสติสกออ์

เคล็ดลับในการบัญญัติการละหมาดอิสติสกออ์

ประเภทของอิสติสกออ์

ลักษณะการละหมาดอิสติสกออ์

ช่วงเวลาการกล่าวคุฏบะฮฺ

ลักษณะคุฏบะฮฺอิสติสกออ์

 

8- การละหมาดฎุฮา

ความประเสริฐของการละหมาดฎุฮา

 

9- การละหมาดอิสติคอเราะฮฺ

หุก่มการละหมาดอิสติคอเราะฮฺ

ลักษณะการอิสติคอเราะฮฺ

 

การสุญูดติลาวะฮฺ

หุก่มการสุญูดติลาวะฮฺ

จำนวนอายะฮฺสัจญดะฮฺในอัลกุรอาน

อายะฮฺสัจญดะฮฺในอัลกุรอานมีอยู่สองประเภท

ลักษณะการสุญูดติลาวะฮฺ

ความประเสริฐของสุญูดติลาวะฮฺ

 

การสุญูดชุกูรฺ

หุก่มการสุญูดชุกูรฺ(การสุญูดเพื่อขอบคุณ)

ลักษณะการสุญูดชุกูรฺ

สิ่งที่กล่าวในสุญูดชุกูรฺ

ช่วงเวลาที่ห้ามจากการละหมาด

หุก่มการละหมาดในเวลาที่ต้องห้าม

 

 

ส่งฟีดแบ็ก