ชือและความสัมพันธ์ระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺและเศาะหาบะฮฺ

คำอธิบาย

กล่าวถึงสองประเด็นหลักๆ ที่จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺและเศาะหาบะฮฺ และแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีความรักและผูกพันซึ่งกันและกัน และไม่มีความบาดหมางระหว่างกัน เช่นที่คนบางกลุ่มพยายามกุและหลอกลวงขึ้นมาให้เข้าใจผิดในหมู่ประชาชาติอิสลาม นั่นก็คือ
ตอนที่ 1 รายชื่ออะหฺลิลบัยตฺ โดยเฉพาะสายท่านอะลี (อะละวิยีน) ที่มีชื่อเหมือนเศาะหาบะฮฺดังต่อไปนี้
- ท่านอบูบักรฺ อัศศิดดีก
- ท่านอุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ
- ท่านอุษมาน บุตร อัฟฟาน
- ท่านฏ็อลฮะฮฺ บุตร อุบัยดิลลาฮฺ
- ท่านมุอาวิยะฮฺ บุตร อบีซุฟยาน
- และ ท่านหญิงอาอีชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุม

ตอนที่ 2 การแต่งงานเกี่ยวดองกันระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ ซึ่งแยกเป็นหมวดย่อยดังต่อไปนี้
- การแต่งงานระหว่างอะหฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านอบูบักรฺ
- การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านซุเบรฺ
- การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านอุมัรฺ
- การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านฏ็อลหะฮฺ
- การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานบนีอุมัยยะฮฺ

โดยพยายามอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงของหลายๆกลุ่ม หลายๆ แนวคิด ทั้งของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ และชีอะฮฺ เพื่อที่จะได้ไม่มีผู้ใดเคลือบแคลงสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ

Download
ส่งฟีดแบ็ก