معلومات المواد باللغة العربية

จำนวนเนื้อหา: 13

 • ไทย

  PDF

  ทำความรู้จักกับภัยของชีอะฮฺ โดยพิจารณาจากเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตตลอดระยะเวลาในประวัติศาสตร์จวบจนถึงปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงความเคียดแค้นสุมอกในตัวของกลุ่มคนที่เกลียดชัดอิสลามกลุ่มนี้ แม้ว่าเบื้องหน้าอาจจะเป็นอีกภาพหนึ่ง แต่ความจริงที่ปรากฏมิอาจจะปฏิเสธเบื้องหลังอันน่าโหดร้ายเหล่านี้ได้เลย

 • ไทย

  PDF

  กล่าวถึงหลักความเชื่อต่างๆ ของชีอะฮฺรอฟิเฎาะฮฺ โดยอ้างอิงจากหนังสือของชีอะฮฺเอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคิดอันตรายที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับหลักความเชื่อของอิสลามที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม สมควรที่มุสลิมจักต้องพึงระวังเป็นอย่างยิ่ง เป็นบทความจากหนังสืออัด-ดุร็อรฺ อัล-มุนตะกอฮฺ ของเชคอะมีน อัช-ชะกอวีย์

 • ไทย

  PDF

  คณาญาติของท่านนบีกับบรรดาเศาะหาบะฮฺ ความรัก และสายใยผูกพัน

 • ไทย

  PDF

  สิทธิของเศาะหาบะฮฺที่ประชาชาตินี้ต้องมอบให้ เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีความสำคัญในประเด็นสิทธิของเศาะหาบะฮฺ ซึ่งได้กล่าวถึงนิยามของเศาะหาบะฮฺ ตำแหน่งที่สูงส่งและสถานะที่ยิ่งใหญ่ของเศาะหาบะฮฺ และอธิบายสิทธิต่าง ๆ ที่ผู้ศรัทธาต้องมอบให้แก่พวกเขา อันเนื่องมาจากพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดหลังจากบรรดานบี พร้อมด้วยหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

 • ไทย

  PDF

  ตรวจทาน : อุษมาน อิดรีส

  เปิดเผยความจริงเกี่ยวกับความเชื่อของชีอะฮฺที่มีต่อคัมภีร์อัลกุรอาน ซึ่งพวกเขาพยายามจะแอบอ้างว่าไม่ได้แตกต่างจากความเชื่อของมุสลิมทั่วไป แต่โดยข้อเท็จจริงที่พบจากตำรับตำราของชีอะฮฺกลับเปิดโปงว่าพวกเขามีความเชื่อต่ออัลกุรอานเป็นอย่างอื่น ซึ่งขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับความเชื่อที่ถูกต้องของมุสลิม

 • ไทย

  PDF

  บทความวิเคราะห์ประเด็นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเศาะหาบะฮฺและอะฮฺลุลบัยตฺ ซึ่งสามารถลบล้างคำครหาของผู้ที่พยายามกล่าวหาว่าเศาะหาบะฮฺและอะฮฺลุลบัยตฺนั้นเป็นศัตรูกัน เพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่ประชาชาติอิสลามโดยไร้ซึ่งจริยธรรมและศีลธรรม หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายชี้แจงความเข้าใจผิดดังกล่าวอย่างเป็นวิชาการ ครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ ข้อบ่งชี้เรื่องความสัมพันธ์ในด้านการตั้งชื่อ ความสัมพันธ์ทางเครือญาติโดยการแต่งงาน ข้อบ่งชี้ของความสัมพันธ์ในด้านการยกย่องระหว่างกัน เป็นต้น

 • ไทย

  PDF

  กล่าวถึงสองประเด็นหลักๆ ที่จะบ่งบอกถึงความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างอะฮฺลุลบัยตฺและเศาะหาบะฮฺ และแสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายมีความรักและผูกพันซึ่งกันและกัน และไม่มีความบาดหมางระหว่างกัน เช่นที่คนบางกลุ่มพยายามกุและหลอกลวงขึ้นมาให้เข้าใจผิดในหมู่ประชาชาติอิสลาม นั่นก็คือ ตอนที่ 1 รายชื่ออะหฺลิลบัยตฺ โดยเฉพาะสายท่านอะลี (อะละวิยีน) ที่มีชื่อเหมือนเศาะหาบะฮฺดังต่อไปนี้ - ท่านอบูบักรฺ อัศศิดดีก - ท่านอุมัรฺ บุตร อัลค็อฏฏอบ - ท่านอุษมาน บุตร อัฟฟาน - ท่านฏ็อลฮะฮฺ บุตร อุบัยดิลลาฮฺ - ท่านมุอาวิยะฮฺ บุตร อบีซุฟยาน - และ ท่านหญิงอาอีชะฮฺ บุตรี อบูบักรฺ รอฎิยัลลอฮุอันฮุม ตอนที่ 2 การแต่งงานเกี่ยวดองกันระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ เศาะหาบะฮฺ ซึ่งแยกเป็นหมวดย่อยดังต่อไปนี้ - การแต่งงานระหว่างอะหฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านอบูบักรฺ - การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านซุเบรฺ - การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านอุมัรฺ - การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานของท่านฏ็อลหะฮฺ - การแต่งงานระหว่างอะฮฺลิลบัยตฺ กับ วงศ์วานบนีอุมัยยะฮฺ โดยพยายามอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงของหลายๆกลุ่ม หลายๆ แนวคิด ทั้งของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ และชีอะฮฺ เพื่อที่จะได้ไม่มีผู้ใดเคลือบแคลงสงสัยในความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ

 • ไทย

  LINK

  หนังสือที่อธิบายเกี่ยวความเชื่อของกลุ่มชีอะฮฺ รอฟิเฎาะฮฺ ในด้านต่างๆ อาทิ รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ? รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรเกี่ยวกับอัลกุรอานที่มีอยู่ ซึ่งอัลลอฮฺได้ทรงสัญญาว่าจะพิทักษ์ไว้? รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่ออย่างไรต่อบรรดาเศาะหาบะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮฺอะลัยฮิวะสัลลัม ? รอฟิเฎาะฮฺ และยิว มีส่วนคล้ายกันเช่นไร ? รอฟิเฎาะฮฺมีความเชื่อเกี่ยวกับบรรดาอิมามอย่างไร ? ฯลฯ

 • ไทย

  PDF

  แด่ผู้ที่รัก อาลิลบัยต์

 • ไทย

  PDF

  ภัยประการหนึ่งที่กำลังปะทุด้วยเปลวอันเร่าร้อน และโหมกระหน่ำด้วยหมอกควันที่ปกคลุมทั่วหัวระแหงในโลกอิสลาม ณ เวลานี้ มันคือภัยของการแผ่ขยายของลัทธิชีอะฮฺ กลุ่มชนเหล่านี้ปกปิดความเป็นศัตรูกับชาวมุสลิม ในขณะที่พวกเขาประกาศว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างซุนนีกับชีอะฮฺ แต่ในความเป็นจริงไฟแค้นที่สุมอยู่นั้นรุนแรงยิ่งนักโดยเฉพาะกับอะฮฺลุซซุนนะฮฺ บทความนี้ได้อธิบายวิธีการบางอย่างที่ชีอะฮฺใช้การแพร่ขยายลัทธิ และบอกถึงวิธีการเผชิญหน้าไว้บางข้อด้วย

 • ไทย

  PDF

  บทความแนะนำแนวคิดกลุ่มอัซ-ซัยดียะฮฺโดยสรุป อาทิ นิยามกลุ่ม ผู้ก่อตั้งแนวคิด คุณลักษณะเฉพาะ ปราชญ์ในแนวคิดนี้ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ รวมถึงการแพร่กระจายของกลุ่มลัทธินี้ในอดีตและปัจจุบัน

 • ไทย

  PDF

  บทความแนะนำแนวคิดกลุ่มอัน-นุศ็อยรียะฮฺโดยสรุป อาทิ นิยามกลุ่ม ผู้ก่อตั้งแนวคิด คุณลักษณะเฉพาะ ปราชญ์ในแนวคิดนี้ และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในอดีตและปัจจุบันเกี่ยวกับกลุ่มลัทธินี้.

 • ไทย

  PDF

  หนังสือที่รวบรวมคำถามที่นำทางผู้ที่นับถือชีอะฮฺกลับสู่ความเข้าใจตามหนทางที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นคำถามที่ชวนให้คิดและไตร่ตรองถึงข้อเท็จจริง และความสับสนของความเชื่อตามแบบของชีอะฮฺรอฟีเฎาะฮฺ โดยอาศัยปัญญาและเหตุผลที่มิอาจจะปัดหรือทำเฉยเมยได้ หนังสือรวบรวมคำถามไว้ทั้งหมด 179 คำถามด้วยกัน