บางประเด็นว่าด้วยกุนูตวิติรฺ

คำอธิบาย

กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่น่ารู้เกี่ยวกับดุอาอ์กุนูตในละหมาดวิติรฺ เช่น
- ประเด็นที่หนึ่ง หุก่มการกุนูตในละหมาดวิติรฺ
- ประเด็นที่สอง ช่วงขณะไหนที่ให้อ่านกุนูต?
- ประเด็นที่สาม การเริ่มต้นกุนูตด้วยการสรรเสริญสดุดีอัลลอฮฺ
- ประเด็นที่สี่ การขอดุอาอ์กุนูตด้วยเสียงที่เป็นจังหวะและท่วงทำนอง
- ประเด็นที่ห้า หุก่มการเจาะจงตัวบุคคลในดุอาอ์กุนูต
- ประเด็นที่หก การกล่าว อามีน ในดุอาอ์ด้วยการออกเสียงดัง
- ประเด็นที่เจ็ด หุก่มการอ่านดุอาอ์เคาะตัมอัลกุรอานในการละหมาดตะรอวีหฺ
- ประเด็นที่แปด การอ่านดุอาอ์กุนูตเป็นระยะเวลานาน

Download
ส่งฟีดแบ็ก