ความยุติธรรม ความโปรดปราน และเดชานุภาพของอัลลอฮฺ

คำอธิบาย

ผู้เขียนได้อธิบายหะดีษของอิบนุ อับบาส เราะฎิยัลลอฮฺอันฮุมา เกี่ยวกับการบันทึกความดีความชั่วของมนุษย์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเมตตาและความยุติธรรม ของอัลลอฮฺที่ไม่ทรงบันทึกผู้ที่คิดกระทำผิดและจะบันทึกความผิดของเขาเท่ากับที่ทำผิดจริง ในขณะที่เมื่อบ่าวคิดจะกระทำความดี พระองค์ก็ทรงใหับันทึกทันทีและเมื่อทำความดีจริงๆ ก็จะทรงให้บันทึกเป็นสิบเท่า ทั้งหมดนี้ยืนยันถึงพระเดชานุภาพของอัลลอฮฺโดยแท้จริง

Download
ส่งฟีดแบ็ก