ข้อพิสูจน์การเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุหัมมัด

คำอธิบาย

เทปบันทึกการบรรยาย เรื่อง ข้อพิสูจน์การเป็นรอซูล หรือการเป็นศาสนทูตของท่านนบี มุหัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม โดย อ.อิสมาแอล วิสุทธิปราณี อธิบายข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลักฐานที่บ่งบอกถึงการเป็นศาสนทูตของท่านนบีมุหัมมัด โดยอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทางตรรกะอันเป็นที่ยอมรับ บ่งชี้ถึงความจริงของสารอิสลามที่ท่านรับมาจากพระผู้เ็ป็นเจ้าและนำมาเผยแพร่แก่มนุษยชาติ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก