การถือศีลอดในอิสลาม

คำอธิบาย

บรรยายในโครงการอบรมต่างศาสนิกและผู้สนใจอิสลามโดยมูลนิธิสันติชน ในประเด็นว่าด้วยการถือศีลอด ผู้บรรยายได้กล่าวถึงที่มาที่ไปและ เหตุผลที่ใช้อธิบายว่าทำไมพระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดให้มนุษย์ถือศีลอด ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกรรมวิธีควบคุมจิตวิญญาณของมนุษย์ให้เป็นบ่าวที่ดี อันเป็นสิ่งสำคัญที่คอยควบคุมพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ หากวิญญาณคิดชั่วก็จะนำเจ้าของไปสู่หุบเหวแห่งความเลวทราม ซึ่งการถือศีลอดนี่เองคือบทบัญญัติอีกประการหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้มนุษย์ใช้มันฝึกฝนควบคุมวิญญาณให้อยู่ในครรลองแห่งคุณธรรม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล