150 วิธีเพื่อทำดีกับแม่

คำอธิบาย

อธิบาย 150 วิธีการทำดีและแสดงความกตัญญูต่อแม่ในสถานการณ์และสภาพต่างๆ กัน เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำสู่ความโปรดปรานแห่งพระองค์อัลลอฮฺผู้เป็นเจ้า เพราะในปัจจุบันพบว่ามีการเรียนรู้ทฤษฏีในเรื่องนี้กันมากแต่ขาดซึ่งแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ผู้เขียนจึงตระหนักถึงความสำคัญในการเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล