ท่องและทวนอัลกุรอานอย่างไรใน 1000 วัน ?

คำอธิบาย

ตารางเพื่อการท่องจำและทบทวนอัลกุรอาน ที่เรียบเรียงไว้เพื่อเป็นตัวช่วยแด่ครูผู้สอนท่องอัลกุรอานในการทำหน้าที่สอนท่องอัลกุรอานแก่นักเรียนหรือผู้สนใจ และเพื่อง่ายต่อการทบทวนและติดตามนักเรียนให้สมบูรณ์มากขึ้น เหมาะสำหรับใช้ทั้งในระบบหะละเกาะฮฺหรือใช้ส่วนตัว

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

 ท่องและทวนอัลกุรอานอย่างไรใน 1,000 วัน ?

﴿كيف تحفظ القرآن وتراجعه في 1,000 يوم؟﴾


ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงเมตตา ปรานียิ่งเสมอ

ท่องและทวนอัลกุรอานอย่างไรใน 1,000 วัน ?

ตารางสอนท่องอัลกุรอานอย่างละเอียดสำหรับครูหะละเกาะฮฺ

 คำนำ

มวลการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮ์ การศอละวาต และสะลามจงประสปแด่นบีของเรานบี มุหัมหมัด บรรดาเครือญาติ มิตรสหายและผู้ที่รักและอยู่ในแนวทางของท่าน

นี่เป็นตารางเพื่อการท่องและทวนอัลกุรอาน ที่ฉันได้เรียบเรียงไว้เพื่อเป็นตัวช่วยแด่ครูผู้สอนท่องอัลกุรอาน และเพื่อง่ายต่อการทบทวนและติดตามนักเรียนให้สมบูรณ์มากขึ้น

 ข้อควรรู้เกี่ยวกับตาราง

1- ตารางใช้สำหรับครูที่สอนท่องจำ แต่จะเป็นการดีควรแจกตารางนี้ให้นักเรียนสำหรับ  5  ญุซอ์ต่อไปที่เขาต้องท่องเพื่อการเตรียมพร้อมให้แก่นักเรียน

2- ตารางนี้ได้วางไว้เพื่อให้ง่ายในการฝึกท่อง ซึ่งเริ่มจากครึ่งหน้าทุกวัน จนสามารถพัฒนาไปถึงหนึ่งหน้าครึ่งในแต่ละวัน ตามความสามารถของนักเรียนแต่ละคน และความยากง่ายของอายะฮฺ

3- ได้พยายามแบ่งอายะฮฺที่ท่องให้เหมาะกับความหมาย และความสัมพันธ์ระหว่างอายะฮฺด้วยกัน

4- เพื่อแก้ปัญหาความยากในการท่องในช่วงย้ายหน้า จึงแก้ด้วยการท่องอายะฮฺกับอายะฮฺที่อยู่ในหน้าถัดไปด้วย จำนวนหนึ่งอายะฮฺหรือมากกว่านั้น

5- หลังจากทุกห้าวันของการท่อง จะมีการทวนสิ่งที่ท่องในห้าวันที่ผ่านมา และในวันที่สอบจะไม่มีการท่องของใหม่

6- จะมีการสอบเป็นระยะ ดังต่อไปนี้

1-    จะมีการสอบในทุกครึ่งญุซอ์ที่นักเรียนได้ท่องมา

2-    จะมีการสอบในทุกหนึ่งญุซอ์ที่นักเรียนได้ท่องมา

3-    จะมีการสอบในทุกห้าญุซอ์ที่นักเรียนได้ท่องมา

4-    จะมีการสอบในทุกสิบญุซอ์ที่นักเรียนได้ท่องมา

5-    จะมีการสอบอัลกุรอานทั้งหมดเป็นครั้งสุดท้าย

7- จะมีการทวนหนึ่งหน้าทุกวันและพัฒนาจนถึงสามหน้าทุกวัน จะมีการทวน 5 ญุซอ์แรกถึงสี่ครั้ง ญุซอ์ที่หกกับเจ็ดสามครั้ง และญุซอ์ที่เหลือสองครั้ง

8- เพื่อให้ได้ผลในการท่องจำที่ดีควรให้นักเรียนได้อ่านทวนส่วนที่เขาต้องท่องจำอย่างน้อย 50 ครั้งในหนึ่งวัน แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วงของการเรียนการสอนในหะละเกาะฮฺก็ตาม และควรให้รางวัลเมื่อนักเรียนสอบผ่านญุซอ์ใดญุซอ์หนึ่ง เป็นต้น

ฉันขอวิงวอนต่ออัลลอฮฺผู้ยิ่งใหญ่ ให้งานชิ้นนี้เป็นที่ตอบรับ ด้วยความโปรดปรานและความเอื้ออารีของพระองค์  และได้โปรดอย่าลืมฉันในดุอาอ์ของท่าน

ฮานี อัช-ชัยคฺ ญุมอะฮฺ

[email protected]หมายเหตุ

ทวน

ท่อง

วันที่

ถึง

เริ่ม

ถึง

เริ่ม

-

الناس - الفاتحة

1

سورة الناس

سور الفلق والإخلاص والمسد

2

الفلق

الكافرون

النصر

3

الإخلاص

الماعون

الكوثر

4

المسد

الفيل

قريش

5

   الماعون  ถึง الناس ทวนตั้งแต่ 

6

النصر

العصر

الهمزة

7

الكافرون

القارعة

التكاثر

8

الكوثر

الزلزلة

العاديات

9

الماعون

البينة

10

قريش

التين

القدر

11

البينة  ถึง  قريش ทวนตั้งแต่ 

12

الفيل

العلق

13

الهمزة

الضحى

الشرح

14

العصر

الليل

15

التكاثر

الشمس

16

القارعة

البلد

17

الشمس  ถึง  القدر ทวนตั้งแต่ 

18

العاديات

الفجر آية 16

الفجر  آية 1

19

الزلزلة

الفجر آية 30

الفجر آية 17

20

( الفجر   ถึง   الناس   จาก ) สอบครึ่งญุซอ์

21

البينة

الغاشية

22

القدر

الأعلى

23

الغاشية  ถึง  البلد ทวนตั้งแต่  

24

العلق

الطارق

25

التين

البروج 10

البروج 1

26

الشرح

البروج 22

البروج 11

27

الضحى

الانشقاق 15

الانشقاق 1

28

الليل

الانشقاق 25

الانشقاق 16

29

الانشقاق  ถึง  الأعلى ทวนตั้งแต่ 

30

الشمس

المطففين 21

المطففين 1

31

البلد

المطففين 36

المطففين 22

32

الفجر

الانفطار

33

الغاشية

التكوير 14

التكوير 1

34

الأعلى

التكوير29

التكوير 16

35

14 التكوير  ถึง 16 الانشقاق ทวนตั้งแต่ 

36

الطارق

عبس 23

عبس 1

37

البروج

عبس 42

عبس 24

38

الانشقاق

النازعات 26

النازعات 1

39

المطففين

النازعات 46

النازعات 27

40

الانفطار

النبأ 20

النبأ 1

41

46  النازعات  ถึง 15  التكوير ทวนตั้งแต่ 

42

التكوير

النبأ 40

النبأ 21

43

 ( النبأ   ถึง   الغاشية   จาก) สอบครึ่งญุซอ์

44

( النبأ  ถึง   الناسจาก    )สอบทั้งญุซอ์ 

45

عبس

المرسلات 28

المرسلات 1

46

النازعات

المرسلات 50

المرسلات 29

47

النبأ

الإنسان 18

الإنسان 1

48

الكافرون

الناس

الإنسان31

الإنسان 19

49

العصر

الكوثر

القيامة 21

القيامة 1

50

الإنسان  ถึง  النبأ ทวนตั้งแต่ 

51

الزلزلة

التكاثر

القيامة 40

القيامة 22

52

التين

البينة

المدثر 31

المدثر 1

53

الشمس

الشرح

المدثر 56

المدثر 32

54

الفجر

البلد

المزمل 16

المزمل 1

55

الطارق

الغاشية

المزمل 20

المزمل 17

56

16 المزمل  ถึง  القيامة ทวนตั้งแต่ 

57

الانشقاق

البروج

الجن 9

الجن 1

58

الانفطار

المطففين

الجن 19

الجن 10

59

عبس

التكوير

الجن 28

الجن 20

60

( الجن   ถึง   المرسلات    จาก) สอบครึ่งญุซอ์

61

النازعات

نوح 16

نوح 1

62

النبأ

نوح 28

نوح 17

63

المرسلات

المعارج 28

المعارج 1

64

الإنسان

المعارج 44

المعارج 29

65

القيامة

الحاقة 12

الحاقة 1

66

المعارج ถึง  17 المزمل ทวนตั้งแต่ 

66

المدثر

الحاقة 29

الحاقة 13

68

المزمل

الحاقة 52

الحاقة 30

69

الجن

القلم 18

القلم 1

70

نوح

القلم 39

القلم 19

71

المعارج

القلم 52

القلم 40

72

39 القلم  ถึง  الحاقة ทวนตั้งแต่ 

71

الحاقة

الملك 9

الملك 1

74

القلم

الملك 21

الملك 10

75

الملك

الملك 30

الملك 22

76

 ( الملك   ถึง   نوح   จาก ) สอบครึ่งญุซอ์

77

 (الملك ถึง  المرسلات จาก   )สอบทั้งญุซอ์ 

78

الكافرون

الناس

التحريم 5

التحريم 1

79

العصر

الكوثر

التحريم 9

التحريم 6

80

الزلزلة

التكاثر

التحريم 12

التحريم 10

81

التين

البينة

الطلاق 3

الطلاق 1

82

الشمس

الشرح

الطلاق 7

الطلاق 4

83

التحريم  ถึง  40 القلم ทวนตั้งแต่ 

84

الفجر

البلد

الطلاق 12

الطلاق 8

85

الطارق

الغاشية

التغابن 7

التغابن 1

86

الانشقاق

البروج

التغابن 13

التغابن 8

87

الانفطار

المطففين

التغابن 18

التغابن 14

88

عبس

التكوير

المنافقون 6

المنافقون 1

89

التغابن  ถึง  الطلاق ทวนตั้งแต่ 

90

النازعات

المنافقون 11

المنافقون 7

91

النبأ

الجمعة 5

الجمعة 1

92

المرسلات

الجمعة 11

الجمعة 6

93

 ( الجمعة   ถึง    التحريم   จาก) สอบครึ่งญุซอ์

94

الإنسان

القيامة

الصف 7

الصف 1

95

المدثر

الصف 14

الصف 8

96

المزمل

الممتحنة 3

الممتحنة 1

97

الجن

الممتحنة 7

الممتحنة 4

98

نوح

الممتحنة 10

الممتحنة 8

99

الصف ถึง  المنافقون ทวนตั้งแต่ 

100

المعارج

الممتحنة 13

الممتحنة 11

101

الحاقة

الحشر 5

الحشر 1

102

القلم

الحشر 8

الحشر 6

103

الملك

الحشر 12

الحشر 9

104

التحريم

الحشر 19

الحشر 13

105

الممتحنة ทวน

106

الطلاق

الحشر 24

الحشر 20

107

التغابن

المجادلة 4

المجادلة 1

108

المنافقون

المجادلة 8

المجادلة 5

109

الجمعة

المجادلة 12

المجادلة 9

110

الصف

المجادلة 19

المجادلة 13

111

الحشر ทวน

112

الممتحنة

المجادلة 22

المجادلة 20

113

 ( المجادلة   ถึง   الصف  จาก) สอบครึ่งญุซอ์

114

 ( المجادلة ถึง  التحريمจาก  )สอบทั้งญุซอ์ 

115

الحشر

الحديد 6

الحديد 1

116

المجادلة

الحديد 10

الحديد 7

117

المرسلات

الحديد 15

الحديد 11

118

الإنسان

القيامة

الحديد 19

الحديد 16

119

المدثر

الحديد 22

الحديد 20

120

المجادلة  ทวน

121

المزمل

الحديد 26

الحديد 23

122

الجن

الحديد 29

الحديد 27

123

نوح

الواقعة 26

الواقعة 1

124

المعارج

الواقعة 56

الواقعة 27

125

الحاقة

الواقعة 74

الواقعة 57

126

الحديد ทวน

127

القلم

الواقعة 96

الواقعة 75

128

الملك

الرحمن 18

الرحمن 1

129

التحريم

الرحمن 32

الرحمن 19

130

الطلاق

الرحمن 45

الرحمن 33

131

التغابن

الرحمن 61

الرحمن 46

132

الواقعة ทวน

133

المنافقون

الرحمن 78

الرحمن 62

134

  (الرحمن   ถึง   الحديد  จาก) สอบครึ่งญุซอ์

135

الجمعة

القمر 8

القمر 1

136

الصف

القمر 17

القمر 9

137

الممتحنة

القمر 32

القمر 18

138

الحشر

القمر 46

القمر 33

139

المجادلة

القمر 55

القمر 47

140

الرحمن  ทวน

141

قريش

الناس

النجم 23

النجم 1

142

الزلزلة

الفيل

النجم 32

النجم 24

143

الضحى

البينة

النجم 62

النجم 33

144

الفجر

الليل

الطور 16

الطور 1

145

البروج

الغاشية

الطور 28

الطور 17

146

القمر ทวน

147

الانفطار

الانشقاق

الطور 38

الطور 29

148

عبس

التكوير

الطور 49

الطور 39

149

النبأ

النازعات

الذاريات 19

الذاريات 1

150

التحريم

الذاريات 34

الذاريات 20

151

الطلاق

الذاريات 46

الذاريات 35

152

النجم ทวน

153

التغابن

الذاريات 60

الذاريات 47

154

 ( الذاريات   ถึง   القمر  จาก) สอบครึ่งญุซอ์

155

 ( الذاريات ถึง  الحديد จาก  )สอบทั้งญุซอ์ 

156

المنافقون

ق 11

ق 1

157

الجمعة

ق 26

ق 12

158

الصف

ق 37

ق 27

159

الممتحنة

ق 45

ق 38

160

الصف

الحجرات 6

الحجرات 1

161

الطور ทวน

162

المجادلة

الحجرات 10

الحجرات 7

163

الحديد

الحجرات 13

الحجرات 11

164

الواقعة

الحجرات 18

الحجرات 14

165

الرحمن

الفتح 7

الفتح 1

166

القمر

الفتح 11

الفتح 8

167

الذاريات ทวน

168

النجم

الفتح 16

الفتح 12

169

الطور

الفتح 24

الفتح 17

170

الذاريات

الفتح 27

الفتح 25

171

التحريم

الفتح 29

الفتح 28

172

 ( الفتح   ถึง   ق  จาก) สอบครึ่งญุซอ์

173

الطلاق

محمد 9

محمد 1

174

ق  และ   الحجرات ทวน

175

التغابن

محمد 15

محمد 10

176

المنافقون

محمد 23

محمد 16

177

الجمعة

محمد 31

محمد 24

178

الصف

محمد 38

محمد 32

179

الممتحنة

الأحقاف 7

الأحقاف 1

180

الفتح ทวน

181

الحشر

الأحقاف 12

الأحقاف 8

182

المجادلة

الأحقاف 16

الأحقاف 13

183

ق

الأحقاف 23

الأحقاف 17

184

الحجرات

الأحقاف 30

الأحقاف 24

185

الفتح

الأحقاف 35

الأحقاف 31

186

 ( الأحقاف   ถึง   محمد  จาก) สอบครึ่งญุซอ์

187

  ( الأحقاف ถึง  ق จาก  )สอบทั้งญุซอ์ 

188

محمد ทวน

ให้เวลานักเรียนทวน   ญุซอ์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวสอบ

189

190

191

192

193

  ( الأحقاف ถึง  الناس จาก  )สอบทั้งห้าญุซอ์ 

194

محمد

الجاثية 11

الجاثية 1

195

الأحقاف

الجاثية 20

الجاثية 12

196

الحديد

الجاثية 29

الجاثية 21

197

الواقعة

الجاثية 37

الجاثية 30

198

الرحمن

الدخان 21

الدخان 1

199

الأحقاف ทวน

200

القمر

الدخان 42

الدخان 22

201

النجم

الدخان 59

الدخان 43

202

الطور

الزخرف 14

الزخرف 1

203

الذاريات

الزخرف 25

الزخرف 15

204

المرسلات

الزخرف 35

الزخرف 26

205

الجاثية และ الدخان ทวน

206

الإنسان

الزخرف 50

الزخرف 36

207

القيامة

الزخرف 62

الزخرف 51

208

المدثر

الزخرف 76

الزخرف 63

209

المزمل

الزخرف 89

الزخرف 77

210

 ( الزخرف   ถึง   الجاثية  จาก) สอบครึ่งญุซอ์

211

الزخرف ทวน

212

الجن

الشورى 11

الشورى 1

213

نوح

الشورى 16

الشورى 12

214

المعارج

الشورى 23

الشورى 17

215

الحاقة

الشورى 35

الشورى 24

216

القلم

الشورى 46

الشورى 36

217

 ถึงอายะฮฺที่   35  الشورى ทวน 

218

الملك

الشورى 53

الشورى 47

219

 ( الشورى )  สอบครึ่งญุซอ์

220

 ( الشورى ถึง  الجاثية จาก  )สอบทั้งญุซอ์ 

221

ق

فصلت 12

فصلت 1

222

الحجرات

فصلت 21

فصلت 13

223

الفتح

فصلت 30

فصلت 22

224

محمد

فصلت 39

فصلت 31

225

الأحقاف

فصلت 48

فصلت 40

226

อายะฮฺที่   39  فصلتถึง   อายะฮฺที่   36 الشورى ทวน 

227

الحديد

فصلت 54

فصلت 49

228

الواقعة

غافر 9

غافر 1

229

الرحمن

غافر 20

غافر 10

230

القمر

غافر 27

غافر 21

231

النجم

غافر 35

غافر 28

232

อายะฮฺที่   27  غافر ถึง   อายะฮฺที่   40 فصلت ทวน 

233

الطور

غافر 44

غافر 36

234

الذاريات

غافر 52

غافر 45

235

الجاثية

غافر 60

غافر 53

236

الدخان

غافر 67

غافر 61

237

الزخرف 42

الزخرف 1

غافر 78

غافر 68

238

อายะฮฺที่   67  غافر ถึง   อายะฮฺที่   28 غافر ทวน 

239

الزخرف 89

الزخرف 43

غافر 85

غافر 79

240

 (  فصلت ถึง   อายะฮฺที่   40 غافر  ) สอบครึ่งญุซอ์

241

الشورى 15

الشورى 1

الزمر 6

الزمر 1

242

الشورى 31

الشورى 16

الزمر 16

الزمر 7

243

الشورى 53

الشورى 32

الزمر 23

الزمر 17

244

ق

الزمر 35

الزمر 24

245

الحجرات

الزمر 41

الزمر 36

246

อายะฮฺที่   35  الزمر ถึง   อายะฮฺที่   68 غافر ทวน 

247

الفتح

الزمر 48

الزمر 42

248

محمد

الزمر 59

الزمر 49

249

الأحقاف

الزمر 70

الزمر 60

250

الزمر 52

الزمر 32

الزمر 75

الزمر 71

251

 ( อายะฮฺที่ 40  غافر ถึง   อายะฮฺที่   32 الزمر  ) สอบครึ่งญุซอ์

252

 ( فصلت ถึง   อายะฮฺที่   32 الزمر  ) สอบทั้งญุซอ์

253

อายะฮฺที่   70  الزمر ถึง   อายะฮฺที่   36 الزمر ทวน 

254

الزمر 75

الزمر 53

ص 20

ص 1

255

غافر 22

غافر 1

ص 29

ص 21

256

غافر 40

غافر 23

ص 47

ص 30

257

غافر 63

غافر 41

ص 66

ص 48

258

غافر 85

غافر 64

ص 88

ص 67

259

อายะฮฺที่   66  ص ถึง   อายะฮฺที่   71 الزمر ทวน 

260

 ( อายะฮฺที่ 31  الزمر ถึง    ص  ) สอบครึ่งญุซอ์

261

فصلت 29

فصلت 1

الصافات 26

الصافات 1

262

فصلت 54

فصلت 30

الصافات 53

الصافات 27

263

الجاثية

الصافات 82

الصافات 54

264

الدخان

الصافات 113

الصافات 83

265

الزخرف 42

الزخرف 1

الصافات 132

الصافات 114

266

อายะฮฺที่   113  الصافات ถึง  อายะฮฺที่   67  ص ทวน 

267

الزخرف 89

الزخرف 43

الصافات 157

الصافات 133

268

الشورى 15

الشورى 1

الصافات 182

الصافات 158

269

الشورى 53

الشورى 32

يس 15

يس 1

270

ق

الحجرات

يس 30

يس 16

271

الفتح

يس 45

يس 31

272

อายะฮฺที่   30  يس ถึง  อายะฮฺที่   114  الصافات ทวน 

273

محمد

يس 59

يس 46

274

الأحقاف

يس 73

يس 60

275

الزمر 52

الزمر 32

يس 83

يس 74

276

 ( يس ถึง    الصافات  ) สอบครึ่งญุซอ์

277

 ( อายะฮฺที่ 31  الزمر ถึง   يس  ) สอบทั้งญุซอ์

278

الزمر 75

الزمر 53

فاطر 7

فاطر 1

279

غافر 27

غافر 1

فاطر 12

فاطر 8

280

อายะฮฺที่   7  فاطر ถึง  อายะฮฺที่   31  يس ทวน 

281

غافر 52

غافر 28

فاطر 24

فاطر 13

282

غافر 85

غافر 53

فاطر 32

فاطر 25

283

فصلت 20

فصلت 1

فاطر 39

فاطر 33

284

فصلت 38

فصلت 21

فاطر 45

فاطر 40

285

فصلت 54

فصلت 39

سبأ 8

سبأ 1

286

อายะฮฺที่   45 ถึง  อายะฮฺที่   8  فاطر ทวน 

287

الجاثية

سبأ 15

سبأ 9

288

الدخان

سبأ 23

سبأ 16

289

الزخرف 42

الزخرف 1

سبأ 33

سبأ 24

290

الزخرف 89

الزخرف 43

سبأ 42

سبأ 34

291

الشورى 15

الشورى 1

سبأ 54

سبأ 43

292

 (  فاطر ถึง   อายะฮฺที่   24 سبأ  ) สอบครึ่งญุซอ์

293

อายะฮฺที่   42 ถึง  อายะฮฺที่   1  سبأ ทวน  

294

الشورى 53

الشورى 32

الأحزاب 8

الأحزاب 1

295

يس 40

يس 1

الأحزاب 17

الأحزاب 9

296

يس 70

يس 41

الأحزاب 24

الأحزاب 18

297

الصافات 24

يس 71

الأحزاب 31

الأحزاب 25

298

الصافات 76

الصافات 25

الأحزاب 36

الأحزاب 32

299

อายะฮฺที่   31 الأحزاب ถึง  อายะฮฺที่   43  سبأ ทวน 

300

الصافات 126

الصافات 77

الأحزاب 44

الأحزاب 37

301

الصافات 182

الصافات 127

الأحزاب 51

الأحزاب 45

302

ص 33

ص 1

الأحزاب 55

الأحزاب 52

303

ص 88

ص 34

الأحزاب 63

الأحزاب 56

304

الزمر 10

الزمر 1

الأحزاب 73

الأحزاب 64

305

( อายะฮฺที่ 23  سبأ ถึง   อายะฮฺที่   31 الأحزاب  ) สอบครึ่งญุซอ์

306

 ( فاطر  อายะฮฺที่  31 ถึง الأحزاب  ) สอบทั้งญุซอ์

307

อายะฮฺที่   63 الأحزاب ถึง  อายะฮฺที่   32  الأحزاب ทวน 

308

الزمر 31

الزمر 11

السجدة 12

السجدة 1

309

الزمر 52

الزمر 32

السجدة 21

السجدة 13

310

الزمر 75

الزمر 53

السجدة 30

السجدة 22

311

غافر 22

غافر 1

لقمان 12

لقمان 1

312

غافر 40

غافر 23

لقمان 20

لقمان 13

313

อายะฮฺที่   12 لقمان ถึง  อายะฮฺที่   64  الأحزاب ทวน 

314

غافر 63

غافر 41

لقمان 29

لقمان 21

315

غافر 85

غافر 64

لقمان 34

لقمان 30

316

 ( อายะฮฺที่ 30  الأحزاب ถึง   อายะฮฺที่   22 لقمان  ) สอบครึ่งญุซอ์

317

فصلت 29

فصلت 1

الروم 11

الروم 1

318

فصلت 54

فصلت 30

الروم 22

الروم 12

319

الأحزاب 43

الأحزاب 31

الروم 30

الروم 23

320

อายะฮฺที่   22 الروم ถึง   อายะฮฺที่   13  لقمان ทวน 

321

الأحزاب 54

الأحزاب 44

الروم 39

الروم 31

322

الأحزاب 73

الأحزاب 55

الروم 47

الروم 40

323

سبأ 14

سبأ 1

الروم 53

الروم 48

324

سبأ 31

سبأ 15

الروم 60

الروم 54

325

سبأ 48

سبأ 32

العنكبوت 11

العنكبوت 1

326

อายะฮฺที่   60 الروم ถึง    อายะฮฺที่   23  الروم ทวน 

327

فاطر 11

سبأ 49

العنكبوت 19

العنكبوت 12

328

فاطر 30

فاطر 12

العنكبوت 27

العنكبوت 20

329

فاطر 45

فاطر 31

العنكبوت 35

العنكبوت 28

330

يس 40

يس 1

العنكبوت 43

العنكبوت 36

331

يس 70

يس 41

العنكبوت 51

العنكبوت 44

332

อายะฮฺที่   43 العنكبوت ถึง    อายะฮฺที่   1  العنكبوت ทวน 

333

الصافات 24

يس 71

العنكبوت 61

العنكبوت 52

334

الصافات 76

الصافات 25

العنكبوت 69

العنكبوت 62

335

 ( อายะฮฺที่ 21  لقمان ถึง   อายะฮฺที่   46 العنكبوت  ) สอบครึ่งญุซอ์

336

 ( อายะฮฺที่ 30  الأحزاب ถึง   อายะฮฺที่   46 العنكبوت  ) สอบทั้งญุซอ์

337

ให้เวลานักเรียนทวน   ญุซอ์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวสอบ

338

339

340

341

342

 ( الجاثية  ถึง  العنكبوت จาก  )สอบทั้งห้าญุซอ์ 

343

الصافات 126

الصافات 77

القصص 9

القصص 1

344

الصافات 182

الصافات 127

القصص 17

القصص 10

345

الأحزاب 43

الأحزاب 31

القصص 25

القصص 18

346

อายะฮฺที่   17 القصص ถึง    อายะฮฺที่ 44     العنكبوت ทวน 

الأحزاب 54

الأحزاب 44

القصص 32

القصص 26

347

الأحزاب 73

الأحزاب 55

القصص 40

القصص 33

348

سبأ 14

سبأ 1

القصص 47

القصص 41

349

سبأ 31

سبأ 15

القصص 56

القصص 48

350

سبأ 48

سبأ 32

القصص 64

القصص 57

351

อายะฮฺที่   56 القصص ถึง    อายะฮฺที่ 18     القصص ทวน 

352

فاطر 11

سبأ 49

القصص 75

القصص 65

353

فاطر 30

فاطر 12

القصص 80

القصص 76

354

فاطر 45

فاطر 31

القصص 88

القصص 81

355

 อายะฮฺที่   45 العنكبوت ถึง    อายะฮฺที่ 51     القصص ทวน 

356

العنكبوت 63

العنكبوت 46

النمل 14

النمل 1

357

الروم 15

العنكبوت 64

النمل 24

النمل 15

358

อายะฮฺที่   14 النمل ถึง    อายะฮฺที่  57     القصص ทวน 

359

الروم 32

الروم 16

النمل 37

النمل 25

360

الروم 50

الروم 33

النمل 45

النمل 38

361

لقمان 11

الروم 51

النمل 58

النمل 46

362

لقمان 28

لقمان 12

النمل 66

النمل 59

363

السجدة 11

لقمان 29

النمل 82

النمل 67

364

อายะฮฺที่   66 النمل ถึง    อายะฮฺที่  15     النمل ทวน 

365

السجدة 30

السجدة 12

النمل 93

النمل 83

366

 ( อายะฮฺที่ 50  القصص ถึง   อายะฮฺที่   56 النمل  ) สอบครึ่งญุซอ์

367

 ( อายะฮฺที่ 45  العنكبوت ถึง   อายะฮฺที่   56 النمل  ) สอบทั้งญุซอ์

368

الأحزاب 15

الأحزاب 1

الشعراء 22

الشعراء 1

369

الأحزاب 30

الأحزاب 16

الشعراء 42

الشعراء 23

370

النمل 76

النمل 56

الشعراء 62

الشعراء 43

371

القصص 5

النمل 77

الشعراء 86

الشعراء 63

372

อายะฮฺที่   62 الشعراء ถึง    อายะฮฺที่  67     النمل ทวน 

373

القصص 21

القصص 6

الشعراء 113

الشعراء 87

374

القصص 35

القصص 22

الشعراء 140

الشعراء 114

375

القصص 50

القصص 36

الشعراء 164

الشعراء 141

376

القصص 70

القصص 51

الشعراء 184

الشعراء 165

377

القصص 84

القصص 71

الشعراء 209

الشعراء 185

378

อายะฮฺที่   184 الشعراء ถึง    อายะฮฺที่  63     الشعراء ทวน 

379

العنكبوت 14

القصص 85

الشعراء 227

الشعراء 210

380

 ( อายะฮฺที่ 55  النمل ถึง   อายะฮฺที่   111 الشعراء  ) สอบครึ่งญุซอ์

381

العنكبوت 30

العنكبوت 15

الفرقان 9

الفرقان 1

382

العنكبوت 45

العنكبوت 31

الفرقان 19

الفرقان 10

383

الروم 5

العنكبوت 46

الفرقان 29

الفرقان 20

384

الروم 32

الروم 6

الفرقان 37

الفرقان 30

385

อายะฮฺที่   29 الفرقان ถึง    อายะฮฺที่  185     الشعراء ทวน 

386

الروم 60

الروم 33

الفرقان 47

الفرقان 38

387

لقمان 28

لقمان 1

الفرقان 57

الفرقان 48

388

السجدة 20

لقمان 29

الفرقان 68

الفرقان 58

389

الأحزاب 15

السجدة 21

الفرقان 77

الفرقان 69

390

 ( อายะฮฺที่ 110  الشعراء ถึง   อายะฮฺที่   21 الفرقان  ) สอบครึ่งญุซอ์

391

  ( อายะฮฺที่ 55  النمل ถึง   อายะฮฺที่   21 الفرقان  ) สอบทั้งญุซอ์

392

الأحزاب 30

الأحزاب 16

النور 11

النور 1

393

อายะฮฺที่   68 الفرقان ถึง    อายะฮฺที่  30     الفرقان ทวน 

394

النمل 88

النمل 56

النور 21

النور 12

395

القصص 21

النمل 89

النور 28

النور 22

396

القصص 43

القصص 22

النور 32

النور 29

397

القصص 70

القصص 44

النور 38

النور 33

398

العنكبوت 6

القصص 71

النور 47

النور 39

399

อายะฮฺที่   38 النور ถึง    อายะฮฺที่  69     الفرقان ทวน 

400

العنكبوت 30

العنكبوت 7

النور 56

النور 48

401

العنكبوت 45

العنكبوت 31

النور 60

النور 57

402

الفرقان 50

الفرقان 21

النور 64

النور 61

403

 ( อายะฮฺที่ 20  الفرقان ถึง   อายะฮฺที่   21 النور  ) สอบครึ่งญุซอ์

404

الفرقان 77

الفرقان 51

المؤمنون 19

المؤمنون 1

405

الشعراء 48

الشعراء 1

المؤمنون 30

المؤمنون 20

406

อายะฮฺที่   19 المؤمنون ถึง    อายะฮฺที่  39     النور ทวน 

407

الشعراء 111

الشعراء 49

المؤمنون 44

المؤمنون 31

408

الشعراء 175

الشعراء 112

المؤمنون 61

المؤمنون 45

409

الشعراء 227

الشعراء 176

المؤمنون 75

المؤمنون 62

410

النمل 26

النمل 1

المؤمنون 91

المؤمنون 76

411

النمل 63

النمل 27

المؤمنون 107

المؤمنون 92

412

อายะฮฺที่   91 المؤمنون ถึง    อายะฮฺที่  20     المؤمنون ทวน 

413

المؤمنون 27

المؤمنون 1

المؤمنون 118

المؤمنون 108

414

 ( อายะฮฺที่ 20  النور ถึง   المؤمنون  ) สอบครึ่งญุซอ์

415

 ( อายะฮฺที่ 20  الفرقان ถึง   المؤمنون ) สอบทั้งญุซอ์

416

المؤمنون 59

المؤمنون 28

الحج 7

الحج 1

417

المؤمنون 89

المؤمنون 60

الحج 16

الحج 8

418

المؤمنون 118

المؤمنون 90

الحج 24

الحج 17

419

النور 20

النور 1

الحج 31

الحج 25

420

อายะฮฺที่   24 الحج ถึง    อายะฮฺที่  92     المؤمنون ทวน 

421

النور 31

النور 21

الحج 39

الحج 32

422

النور 43

النور 32

الحج 48

الحج 40

423

النور 58

النور 44

الحج 57

الحج 49

424

الفرقان 2

النور 59

الحج 65

الحج 58

425

الفرقان 20

الفرقان 3

الحج 73

الحج 66

426

อายะฮฺที่   65 الحج ถึง    อายะฮฺที่  25     الحج ทวน 

427

الفرقان 43

الفرقان 21

الحج 78

الحج 74

428

  (الحج  ) สอบครึ่งญุซอ์

429

الفرقان 67

الفرقان 44

الأنبياء 11

الأنبياء 1

430

الشعراء 19

الفرقان 68

الأنبياء 25

الأنبياء 12

431

الشعراء 60

الشعراء 20

الأنبياء 36

الأنبياء 26

432

الشعراء 111

الشعراء 61

الأنبياء 46

الأنبياء 37

433

อายะฮฺที่   36 الأنبياء ถึง    อายะฮฺที่  66     الحج ทวน 

434

الشعراء 159

الشعراء 112

الأنبياء 58

الأنبياء 47

435

الشعراء 206

الشعراء 160

الأنبياء 73

الأنبياء 59

436

النمل 13

الشعراء 207

الأنبياء 82

الأنبياء 74

437

النمل 35

النمل 14

الأنبياء 91

الأنبياء 83

438

النمل 55

النمل 36

الأنبياء 102

الأنبياء 92

439

อายะฮฺที่   91 الأنبياء ถึง    อายะฮฺที่  37     الأنبياء ทวน 

440

الحج 15

الحج 1

الأنبياء 112

الأنبياء 103

441

 (الأنبياء  ) สอบครึ่งญุซอ์

442

 (  الأنبياء และ   الحج ) สอบทั้งญุซอ์

443

الحج 30

الحج 16

طه 16

طه 1

444

الحج 46

الحج 31

طه 39

طه 17

445

الحج 64

الحج 47

طه 54

طه 40

446

الحج 78

الحج 65

طه 66

طه 55

447

อายะฮฺที่   54 طه ถึง    อายะฮฺที่  92     الأنبياء ทวน 

448

الأنبياء 24

الأنبياء 1

طه 79

طه 67

449

الأنبياء 44

الأنبياء 25

طه 89

طه 80

450

الأنبياء 72

الأنبياء 45

طه 101

طه 90

451

الأنبياء 90

الأنبياء 73

طه 114

طه 102

452

الأنبياء 112

الأنبياء 91

طه 127

طه 115

453

تسميع من طه 55 إلى طه 114

454

طه 128

طه 135

المؤمنون 1

المؤمنون 27

455

 ( سورة طه ) ทวน 

456

المؤمنون 59

المؤمنون 28

مريم 15

مريم 1

457

المؤمنون 89

المؤمنون 60

مريم 26

مريم 16

458

المؤمنون 118

المؤمنون 90

مريم 40

مريم 27

459

النور 20

النور 1

مريم 55

مريم 41

460

อายะฮฺที่   40 مريم ถึง    อายะฮฺที่  115     طه ทวน 

461

النور 31

النور 21

مريم 67

مريم 56

462

النور 43

النور 32

مريم 80

مريم 68

463

النور 58

النور 44

مريم 98

مريم 81

464

 ( سورة مريم ) สอบครึ่งญุซอ์

465

 (  مريم และ   طه )  สอบทั้งญุซอ์

466

الفرقان 2

النور 59

الكهف 12

الكهف 1

467

الفرقان 20

الفرقان 3

الكهف 18

الكهف 13

468

อายะฮฺที่   12 الكهف ถึง    อายะฮฺที่  41     مريم ทวน 

469

طه 37

طه 1

الكهف 22

الكهف 19

470

طه 64

طه 38

الكهف 29

الكهف 23

471

طه 87

طه 65

الكهف 36

الكهف 30

472

طه 113

طه 88

الكهف 46

الكهف 37

473

طه 135

طه 114

الكهف 54

الكهف 47

474

อายะฮฺที่   46 الكهف ถึง    อายะฮฺที่  13     الكهف ทวน 

475

مريم 33

مريم 1

الكهف 63

الكهف 55

476

مريم 64

مريم 34

الكهف 76

الكهف 64

477

مريم 98

مريم 65

الكهف 85

الكهف 77

478

الحج 15

الحج 1

الكهف 98

الكهف 86

479

الحج 30

الحج 16

الكهف 110

الكهف 99

480

อายะฮฺที่   98 الكهف ถึง    อายะฮฺที่  47     الكهف ทวน 

481

 ( سورة الكهف ) สอบครึ่งญุซอ์

482

ให้เวลานักเรียนทวน   ญุซอ์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวสอบ

483

484

485

486

487

 (الكهف  ถึง  القصص จาก  )สอบทั้งห้าญุซอ์ 

488

الحج 46

الحج 31

الإسراء 8

الإسراء 1

489

الحج 64

الحج 47

الإسراء 19

الإسراء 9

490

الحج 78

الحج 65

الإسراء 30

الإسراء 20

491

الأنبياء 24

الأنبياء 1

الإسراء 40

الإسراء 31

492

الأنبياء 44

الأنبياء 25

الإسراء 52

الإسراء 41

493

อายะฮฺที่   40 الإسراء ถึง    อายะฮฺที่  99     الكهف ทวน 

494

الأنبياء 72

الأنبياء 45

الإسراء 60

الإسراء 53

495

الأنبياء 90

الأنبياء 73

الإسراء 69

الإسراء 61

496

الأنبياء 112

الأنبياء 91

الإسراء 81

الإسراء 70

497

الكهف 20

الكهف 1

الإسراء 93

الإسراء 82

498

الكهف 34

الكهف 21

الإسراء 102

الإسراء 94

499

อายะฮฺที่   93 الإسراء ถึง    อายะฮฺที่  41     الإسراء ทวน 

500

الكهف 53

الكهف 35

الإسراء 111

الإسراء 103

501

 ( سورة الإسراء ) สอบครึ่งญุซอ์

502

 (الإسراء และ   الكهف )  สอบทั้งญุซอ์

503

الكهف 74

الكهف 54

النحل 9

النحل 1

504

الكهف 92

الكهف 75

النحل 18

النحل 10

505

الكهف 110

الكهف 93

النحل 27

النحل 19

506

الإسراء 17

الإسراء 1

النحل 35

النحل 28

507

อายะฮฺที่   27 النحل ถึง    อายะฮฺที่  94     الإسراء ทวน 

508

الإسراء 38

الإسراء 18

النحل 44

النحل 36

509

الإسراء 58

الإسراء 39

النحل 56

النحل 45

510

الإسراء 75

الإسراء 59

النحل 65

النحل 57

511

الإسراء 96

الإسراء 76

النحل 74

النحل 66

512

الإسراء 111

الإسراء 97

النحل 80

النحل 75

513

อายะฮฺที่   74 النحل ถึง    อายะฮฺที่  28     النحل ทวน 

514

طه 37

طه 1

النحل 88

النحل 81

515

طه 64

طه 38

النحل 94

النحل 89

516

طه 87

طه 65

النحل 103

النحل 95

517

طه 113

طه 88

النحل 111

النحل 104

518

طه 135

طه 114

النحل 119

النحل 112

519

อายะฮฺที่   111 النحل ถึง    อายะฮฺที่  75     النحل ทวน 

520

مريم 33

مريم 1

النحل 128

النحل 120

521

 (ถึงจบซูเราะฮ์   อายะฮฺที่   51 النحل  ) สอบครึ่งญุซอ์

522

مريم 64

مريم 34

الحجر 18

الحجر 1

523

مريم 98

مريم 65

الحجر 35

الحجر 19

524

النحل 26

النحل 1

الحجر 56

الحجر 36

525

النحل 42

النحل 27

الحجر 79

الحجر 57

526

อายะฮฺที่   56 الحجر ถึง    อายะฮฺที่  112     النحل ทวน 

527

النحل 64

النحل 43

الحجر 99

الحجر 80

528

 ( อายะฮฺที่ 52  النحل ถึง  الحجر  ) สอบครึ่งญุซอ์

529

 (النحل และ   الحجر )  สอบทั้งญุซอ์

530

النحل 79

النحل 65

إبراهيم 6

إبراهيم 1

531

النحل 93

النحل 80

إبراهيم 12

إبراهيم 7

532

النحل 110

النحل 94

إبراهيم 21

إبراهيم 13

533

النحل 128

النحل 111

إبراهيم 27

إبراهيم 22

534

อายะฮฺที่   21 إبراهيم ถึง    อายะฮฺที่  57     الحجر ทวน 

535

الحجر 31

الحجر 1

إبراهيم 34

إبراهيم 28

536

الحجر 70

الحجر 32

إبراهيم 43

إبراهيم 35

537

الحجر 99

الحجر 71

إبراهيم 52

إبراهيم 44

538

الكهف 20

الكهف 1

الرعد 6

الرعد 1

539

الكهف 34

الكهف 21

الرعد 15

الرعد 7

540

อายะฮฺที่   6 الرعد ถึง    อายะฮฺที่  22     إبراهيم ทวน 

541

الكهف 53

الكهف 35

الرعد 20

الرعد 16

542

الكهف 74

الكهف 54

الرعد 30

الرعد 21

543

الكهف 92

الكهف 75

الرعد 36

الرعد 31

544

الكهف 110

الكهف 93

الرعد 43

الرعد 37

545

 (إبراهيم ถึง  الرعد  ) สอบครึ่งญุซอ์

546

الإسراء 17

الإسراء 1

يوسف 6

يوسف 1

547

อายะฮฺที่   43 الرعد ถึง    อายะฮฺที่  7     الرعد ทวน 

548

الإسراء 38

الإسراء 18

يوسف 15

يوسف 7

549

الإسراء 58

الإسراء 39

يوسف 23

يوسف 16

550

الإسراء 75

الإسراء 59

يوسف 31

يوسف 24

551

الإسراء 96

الإسراء 76

يوسف 38

يوسف 32

552

الإسراء 111

الإسراء 97

يوسف 45

يوسف 39

553

อายะฮฺที่   38 يوسف ถึง    อายะฮฺที่  1     يوسف ทวน 

554

الرعد 9

الرعد 1

يوسف 53

يوسف 46

555

الرعد 18

الرعد 10

يوسف 64

يوسف 54

556

الرعد 34

الرعد 19

يوسف 72

يوسف 65

557

إبراهيم 5

الرعد 35

يوسف 79

يوسف 73

558

إبراهيم 18

إبراهيم 6

يوسف 87

يوسف 80

559

อายะฮฺที่   79 يوسف ถึง    อายะฮฺที่  39     يوسف ทวน 

560

إبراهيم 33

إبراهيم 19

يوسف 98

يوسف 88

561

إبراهيم 52

إبراهيم 34

يوسف 106

يوسف 99

562

النحل 26

النحل 1

يوسف 111

يوسف 107

563

 (ถึงจบซูเราะฮ์   อายะฮฺที่   53 يوسف  ) สอบครึ่งญุซอ์

564

 ( إبراهيم ถึง   อายะฮฺที่   53 يوسف ) สอบทั้งญุซอ์

565

النحل 42

النحل 27

هود 8

هود 1

566

النحل 64

النحل 43

هود 16

هود 9

567

อายะฮฺที่   8 هود ถึง    อายะฮฺที่  80     يوسف ทวน 

568

مريم 98

مريم 65

هود 23

هود 17

569

النحل 26

النحل 1

هود 31

هود 24

570

النحل 42

النحل 27

هود 40

هود 32

571

 (ถึง  37 อายะฮฺที่  1 هود  ) และ (ถึง  53    อายะฮฺที่   1 يوسف  ) สอบครึ่งญุซอ์

572

النحل 64

النحل 43

هود 49

هود 41

573

النحل 79

النحل 65

هود 60

هود 50

574

อายะฮฺที่   49 هود ถึง    อายะฮฺที่  9    هود ทวน 

575

النحل 93

النحل 80

هود 68

هود 61

576

النحل 110

النحل 94

هود 77

هود 69

577

النحل 128

النحل 111

هود 86

هود 78

578

الحجر 31

الحجر 1

هود 93

هود 87

579

الحجر 70

الحجر 32

هود 102

هود 94

580

อายะฮฺที่   93 هود ถึง    อายะฮฺที่  50    هود ทวน 

581

الحجر 99

الحجر 71

هود 113

هود 103

582

هود 19

هود 1

هود 123

هود 114

583

 (จนจบ    อายะฮฺที่   38 هود  ) สอบครึ่งญุซอ์

584

 (อายะฮฺที่  52     يوسف  ถึง  هود ) สอบทั้งญุซอ์

585

هود 37

هود 20

يونس 8

يونس 1

586

هود 53

هود 38

يونس 15

يونس 9

587

هود 71

هود 54

يونس 21

يونس 16

588

อายะฮฺที่   15 يونس ถึง    อายะฮฺที่  94    هود ทวน 

589

هود 88

هود 72

يونس 26

يونس 22

590

هود 108

هود 89

يونس 34

يونس 27

591

يوسف 4

هود 109

يونس 43

يونس 35

592

يوسف 22

يوسف 5

يونس 54

يونس 44

593

يوسف 37

يوسف 23

يونس 64

يونس 55

594

อายะฮฺที่  54     يونس ถึง    อายะฮฺที่  16    يونس ทวน 

595

يوسف 52

يوسف 38

يونس 72

يونس 65

596

يوسف 69

يوسف 53

يونس 82

يونس 73

597

يوسف 86

يوسف 70

يونس 92

يونس 83

598

يوسف 100

يوسف 87

يونس 101

يونس 93

599

يوسف 111

يوسف 101

يونس 109

يونس 102

600

อายะฮฺที่  101     يونس ถึง    อายะฮฺที่  55    يونس ทวน 

601

 (จนจบซูเราะฮ์    อายะฮฺที่   31 يونس  ) สอบครึ่งญุซอ์

602

ให้เวลานักเรียนทวน   ญุซอ์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวสอบ

603

604

605

606

607

 ( يونس  ถึง  الإسراء จาก  )สอบทั้งห้าญุซอ์ 

608

الرعد 9

الرعد 1

التوبة 7

التوبة 1

609

الرعد 18

الرعد 10

التوبة 15

التوبة 8

610

الرعد 34

الرعد 19

التوبة 22

التوبة 16

611

إبراهيم 5

الرعد 35

التوبة 27

التوبة 23

612

إبراهيم 18

إبراهيم 6

التوبة 33

التوبة 28

613

อายะฮฺที่  27     التوبة ถึง    อายะฮฺที่  102    يونس ทวน 

614

إبراهيم 33

إبراهيم 19

التوبة 37

التوبة 34

615

 (ถึง  30  อายะฮฺที่  1 يونس ) และ (ถึง  48    อายะฮฺที่   1 التوبة  ) สอบครึ่งญุซอ์

616

 (   จนจบซูเราะฮ์ يونس )และ  (ถึง  47   อายะฮฺที่   1 التوبة  ) สอบทั้งญุซอ์

617

إبراهيم 52

إبراهيم 34

التوبة 41

التوبة 38

618

يونس 14

يونس 1

التوبة 48

التوبة 42

619

يونس 25

يونس 15

التوبة 56

التوبة 49

620

يونس 42

يونس 26

التوبة 63

التوبة 57

621

 อายะฮฺที่  56     التوبة ถึง    อายะฮฺที่  28    التوبة ทวน 

622

يونس 61

يونس 43

التوبة 69

التوبة 64

623

يونس 78

يونس 62

التوبة 74

التوبة 70

624

يونس 97

يونس 79

التوبة 82

التوبة 75

625

يونس 109

يونس 98

التوبة 89

التوبة 83

626

التوبة 9

التوبة 1

التوبة 94

التوبة 90

627

อายะฮฺที่  89     التوبة ถึง    อายะฮฺที่  57    التوبة ทวน 

628

التوبة 20

التوبة 10

التوبة 100

التوبة 95

629

التوبة 31

التوبة 21

التوبة 107

التوبة 101

630

التوبة 40

التوبة 32

التوبة 112

التوبة 108

631

هود 19

هود 1

التوبة 118

التوبة 113

632

هود 37

هود 20

التوبة 123

التوبة 119

633

อายะฮฺที่  118     التوبة ถึง    อายะฮฺที่  90    التوبة ทวน 

634

هود 53

هود 38

التوبة 129

التوبة 124

635

 (   อายะฮฺที่   48  จนจบซูเราะฮ์ التوبة  ) สอบครึ่งญุซอ์

636

هود 71

هود 54

الأنفال 10

الأنفال 1

637

هود 88

هود 72

الأنفال 18

الأنفال 11

638

هود 108

هود 89

الأنفال 26

الأنفال 19

639

يوسف 4

هود 109

الأنفال 35

الأنفال 27

640

อายะฮฺที่  26     الأنفال ถึง    อายะฮฺที่  119    التوبة ทวน 

641

يوسف 22

يوسف 5

الأنفال 41

الأنفال 36

642

يوسف 37

يوسف 23

الأنفال 47

الأنفال 42

643

يوسف 52

يوسف 38

الأنفال 54

الأنفال 48

644

يوسف 69

يوسف 53

الأنفال 63

الأنفال 55

645

يوسف 86

يوسف 70

الأنفال 71

الأنفال 64

646

อายะฮฺที่  63     الأنفال ถึง    อายะฮฺที่  27    الأنفال ทวน 

647

يوسف 100

يوسف 87

الأنفال 75

الأنفال 72

648

 ( سورة الأنفال ) สอบครึ่งญุซอ์

649

 (   อายะฮฺที่   48  จนจบซูเราะฮ์ التوبة  )และ  (الأنفال  ) สอบทั้งญุซอ์

650

يوسف 111

يوسف 101

الأعراف 13

الأعراف 1

651

التوبة 54

التوبة 41

الأعراف 25

الأعراف 14

652

التوبة 68

التوبة 55

الأعراف 32

الأعراف 26

653

التوبة 79

التوبة 69

الأعراف 39

الأعراف 33

654

อายะฮฺที่  32     الأعراف ถึง    อายะฮฺที่  64    الأنفال ทวน 

655

التوبة 93

التوبة 80

الأعراف 47

الأعراف 40

656

التوبة 106

التوبة 94

الأعراف 54

الأعراف 48

657

التوبة 117

التوبة 107

الأعراف 64

الأعراف 55

658

التوبة 129

التوبة 118

الأعراف 72

الأعراف 65

659

يونس 14

يونس 1

الأعراف 79

الأعراف 73

660

อายะฮฺที่  72     الأعراف ถึง    อายะฮฺที่  33  الأعراف ทวน 

661

يونس 25

يونس 15

الأعراف 86

الأعراف 80

662

 (ถึง  81    อายะฮฺที่   1 الأعراف  ) สอบครึ่งญุซอ์

663

يونس 42

يونس 26

الأعراف 93

الأعراف 87

664

يونس 61

يونس 43

الأعراف 102

الأعراف 94

665

يونس 78

يونس 62

الأعراف 114

الأعراف 103

666

يونس 97

يونس 79

الأعراف 126

الأعراف 115

667

อายะฮฺที่  114     الأعراف ถึง    อายะฮฺที่  73  الأعراف ทวน 

668

يونس 109

يونس 98

الأعراف 131

الأعراف 127

669

التوبة 9

التوبة 1

الأعراف 139

الأعراف 132

670

التوبة 20

التوبة 10

الأعراف 145

الأعراف 140

671

التوبة 31

التوبة 21

الأعراف 151

الأعراف 146

672

التوبة 40

التوبة 32

الأعراف 156

الأعراف 152

673

อายะฮฺที่  151     الأعراف ถึง    อายะฮฺที่  115  الأعراف ทวน 

674

الأنفال 11

الأنفال 1

الأعراف 160

الأعراف 157

675

 (ถึง  159    อายะฮฺที่   82 الأعراف  ) สอบครึ่งญุซอ์

676

(ถึง  159    อายะฮฺที่   1 الأعراف  ) สอบทั้งญุซอ์

677

الأنفال 25

الأنفال 12

الأعراف 166

الأعراف 161

678

الأنفال 40

الأنفال 26

الأعراف 174

الأعراف 167

679

الأنفال 52

الأنفال 41

الأعراف 180

الأعراف 175

680

الأنفال 69

الأنفال 53

الأعراف 188

الأعراف 181

681

อายะฮฺที่  180     الأعراف ถึง    อายะฮฺที่  153  الأعراف ทวน 

682

الأعراف 11

الأنفال 70

الأعراف 198

الأعراف 189

683

الأعراف 30

الأعراف 12

الأعراف 206

الأعراف 199

684

الأعراف 43

الأعراف 31

الأنعام 10

الأنعام 1

685

الأعراف 57

الأعراف 44

الأنعام 20

الأنعام 11

686

الأعراف 73

الأعراف 58

الأنعام 30

الأنعام 21

687

อายะฮฺที่  20     الأنعام ถึง    อายะฮฺที่  181  الأعراف ทวน 

688

الأعراف 87

الأعراف 74

الأنعام 37

الأنعام 31

689

 (ถึง  35  อายะฮฺที่  1 الأنعام ) และ (จนจบซูเราะฮ์   อายะฮฺที่   160 الأعراف  ) สอบครึ่งญุซอ์

690

التوبة 54

التوبة 41

الأنعام 47

الأنعام 38

691

التوبة 68

التوبة 55

الأنعام 53

الأنعام 48

692

التوبة 79

التوبة 69

الأنعام 60

الأنعام 54

693

التوبة 93

التوبة 80

الأنعام 69

الأنعام 61

694

อายะฮฺที่  60     الأنعام ถึง    อายะฮฺที่  21  الأنعام ทวน 

695

التوبة 106

التوبة 94

الأنعام 75

الأنعام 70

696

التوبة 117

التوبة 107

الأنعام 83

الأنعام 76

697

التوبة 129

التوبة 118

الأنعام 92

الأنعام 84

698

الأعراف 104

الأعراف 88

الأنعام 97

الأنعام 93

699

الأعراف 130

الأعراف 105

الأنعام 105

الأنعام 98

700

อายะฮฺที่  97     الأنعام ถึง    อายะฮฺที่  61  الأنعام ทวน 

701

الأعراف 143

الأعراف 131

الأنعام 113

الأنعام 106

702

 (ถึง  110    อายะฮฺที่   36 الأنعام  ) สอบครึ่งญุซอ์

703

 (ถึง  110  อายะฮฺที่  1 الأنعام ) และ (จนจบซูเราะฮ์   อายะฮฺที่   160 الأعراف  ) สอบทั้งญุซอ์

704

الأعراف 155

الأعراف 144

الأنعام 121

الأنعام 114

705

الأعراف 163

الأعراف 156

الأنعام 127

الأنعام 122

706

الأعراف 178

الأعراف 164

الأنعام 135

الأنعام 128

707

الأعراف 190

الأعراف 179

الأنعام 139

الأنعام 136

708

อายะฮฺที่  135     الأنعام ถึง    อายะฮฺที่  98  الأنعام ทวน 

709

الأعراف 206

الأعراف 191

الأنعام 144

الأنعام 140

710

الأنعام 18

الأنعام 1

الأنعام 150

الأنعام 145

711

الأنعام 35

الأنعام 19

الأنعام 153

الأنعام 151

712

الأنعام 52

الأنعام 36

الأنعام 158

الأنعام 154

713

الأنفال 11

الأنفال 1

الأنعام 165

الأنعام 159

714

อายะฮฺที่  158     الأنعام ถึง    อายะฮฺที่  136  الأنعام ทวน 

715

 (จนจบซูเราะฮ์   อายะฮฺที่   111  الأنعام  ) สอบครึ่งญุซอ์

716

الأنفال 25

المائدة 3

الأنفال 12

المائدة 1

717

الأنفال 40

المائدة 6

الأنفال 26

المائدة 4

718

الأنفال 52

المائدة 11

الأنفال 41

المائدة 7

719

الأنفال 69

المائدة 14

الأنفال 53

المائدة 12

720

الأعراف 11

المائدة 18

الأنفال 70

المائدة 15

721

อายะฮฺที่  14     المائدة ถึง    อายะฮฺที่  159  الأنعام ทวน 

722

الأعراف 30

الأعراف 12

المائدة 26

المائدة 19

723

الأعراف 43

الأعراف 31

المائدة 32

المائدة 27

724

الأعراف 57

الأعراف 44

المائدة 40

المائدة 33

725

الأعراف 73

الأعراف 58

المائدة 43

المائدة 41

726

الأعراف 87

الأعراف 74

المائدة 47

المائدة 44

727

อายะฮฺที่  43     المائدة ถึง    อายะฮฺที่  15  المائدة ทวน 

728

الأنعام 68

الأنعام 53

المائدة 53

المائدة 48

729

 (อายะฮฺที่  50     المائدة ถึง    อายะฮฺที่   1 المائدة  ) สอบครึ่งญุซอ์

730

 (ถึง  50  อายะฮฺที่  1 المائدة ) และ (จนจบซูเราะฮ์   อายะฮฺที่   111 الأنعام  ) สอบทั้งญุซอ์

731

الأنعام 81

الأنعام 69

المائدة 61

المائدة 54

732

الأنعام 94

الأنعام 82

المائدة 66

المائدة 62

733

الأنعام 110

الأنعام 95

المائدة 71

المائدة 67

734

الأنعام 124

الأنعام 111

المائدة 77

المائدة 72

735

อายะฮฺที่  71     المائدة ถึง    อายะฮฺที่  44  المائدة ทวน 

736

الأنعام 137

الأنعام 125

المائدة 85

المائدة 78

737

الأنعام 146

الأنعام 138

المائدة 92

المائدة 86

738

الأنعام 154

الأنعام 147

المائدة 96

المائدة 93

739

الأنعام 165

الأنعام 155

المائدة 105

المائدة 97

740

الأعراف 104

الأعراف 88

المائدة 109

المائدة 106

741

อายะฮฺที่  105     المائدة ถึง    อายะฮฺที่  72  المائدة ทวน 

742

الأعراف 130

الأعراف 105

المائدة 115

المائدة 110

743

الأعراف 143

الأعراف 131

المائدة 120

المائدة 116

744

 (จนจบซูเราะฮ์   อายะฮฺที่   51  المائدة ) สอบครึ่งญุซอ์

745

ให้เวลานักเรียนทวน   ญุซอ์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวสอบ

746

747

748

749

750

 (المائدة  ถึง  التوبة จาก  )สอบทั้งห้าญุซอ์ 

751

الأعراف 155

الأعراف 144

النساء 5

النساء 1

752

الأعراف 163

الأعراف 156

النساء 10

النساء 6

753

الأعراف 178

الأعراف 164

النساء 12

النساء 11

754

อายะฮฺที่  10     النساء ถึง    อายะฮฺที่  106  المائدة ทวน 

755

الأعراف 190

الأعراف 179

النساء 17

النساء 13

756

الأعراف 206

الأعراف 191

النساء 22

النساء 18

757

الأنعام 18

الأنعام 1

النساء 24

النساء 23

758

الأنعام 35

الأنعام 19

النساء 30

النساء 25

759

الأنعام 52

الأنعام 36

النساء 35

النساء 31

760

อายะฮฺที่  30     النساء ถึง    อายะฮฺที่  11  النساء ทวน 

761

المائدة 5

المائدة 1

النساء 42

النساء 36

762

المائدة 13

المائدة 6

النساء 47

النساء 43

763

المائدة 23

المائدة 14

النساء 57

النساء 48

764

 (อายะฮฺที่  51  النساء ถึง    อายะฮฺที่  1 النساء ) สอบครึ่งญุซอ์

765

 (ถึง  51  อายะฮฺที่  1 النساء ) และ (จนจบซูเราะฮ์   อายะฮฺที่   51 المائدة  ) สอบทั้งญุซอ์

766

المائدة 36

المائدة 24

النساء 63

النساء 58

767

المائدة 45

المائدة 37

النساء 70

النساء 64

768

อายะฮฺที่  63     النساء ถึง    อายะฮฺที่  31  النساء ทวน 

769

المائدة 57

المائدة 46

النساء 76

النساء 71

770

المائدة 70

المائدة 58

النساء 82

النساء 77

771

المائدة 82

المائدة 71

النساء 88

النساء 83

772

المائدة 95

المائدة 83

النساء 92

النساء 89

773

المائدة 108

المائدة 96

النساء 96

النساء 93

774

อายะฮฺที่  92     النساء ถึง    อายะฮฺที่  64  النساء ทวน 

775

المائدة 120

المائدة 109

النساء 103

النساء 97

776

الأنعام 68

الأنعام 53

النساء 112

النساء 104

777

الأنعام 81

الأنعام 69

النساء 116

النساء 113

778

 (อายะฮฺที่  113  النساء ถึง    อายะฮฺที่  52 النساء ) สอบครึ่งญุซอ์

779

الأنعام 94

الأنعام 82

النساء 124

النساء 117

780

الأنعام 110

الأنعام 95

النساء 130

النساء 125

781

อายะฮฺที่  124     النساء ถึง    อายะฮฺที่  93  النساء ทวน 

782

الأنعام 124

الأنعام 111

النساء 137

النساء 131

783

الأنعام 137

الأنعام 125

النساء 144

النساء 138

784

الأنعام 146

الأنعام 138

النساء 152

النساء 145

785

الأنعام 154

الأنعام 147

النساء 159

النساء 153

786    

الأنعام 165

الأنعام 155

النساء 166

النساء 160

787

อายะฮฺที่  159     النساء ถึง    อายะฮฺที่  125  النساء ทวน 

788

النساء 10

النساء 1

النساء 171

النساء 167

789

النساء 14

النساء 11

النساء 176

النساء 172

790

 (จนจบซูเราะฮ์   อายะฮฺที่   115  النساء ) สอบครึ่งญุซอ์

791

 (จนจบซูเราะฮ์   อายะฮฺที่   52 النساء  ) สอบทั้งญุซอ์

792

النساء 23

النساء 15

آل عمران 11

آل عمران 1

793

النساء 33

النساء 24

آل عمران 17

آل عمران 12

794

النساء 44

النساء 34

آل عمران 25

آل عمران 18

795

อายะฮฺที่  17     آل عمران ถึง    อายะฮฺที่  160  النساء ทวน 

796

النساء 59

النساء 45

آل عمران 32

آل عمران 26

797

النساء 74

النساء 60

آل عمران 41

آل عمران 33

798

النساء 86

النساء 75

آل عمران 49

آل عمران 42

799

النساء 94

النساء 87

آل عمران 58

آل عمران 50

800

النساء 105

النساء 95

آل عمران 66

آل عمران 59

801

อายะฮฺที่  58     آل عمران ถึง    อายะฮฺที่  18  آل عمران ทวน 

802

النساء 121

النساء 106

آل عمران 74

آل عمران 67

803

المائدة 5

المائدة 1

آل عمران 80

آل عمران 75

804

 (อายะฮฺที่  83  ถึง  อายะฮฺที่  1 آل عمران ) สอบครึ่งญุซอ์

805

المائدة 13

المائدة 6

آل عمران 84

آل عمران 81

806

المائدة 23

المائدة 14

آل عمران 92

آل عمران 85

807

المائدة 36

المائدة 24

آل عمران 101

آل عمران 93

808

อายะฮฺที่  92     آل عمران ถึง    อายะฮฺที่  59  آل عمران ทวน 

809

المائدة 45

المائدة 37

آل عمران 110

آل عمران 102

810

المائدة 57

المائدة 46

آل عمران 117

آل عمران 111

811

المائدة 70

المائدة 58

آل عمران 127

آل عمران 118

812

المائدة 82

المائدة 71

آل عمران 136

آل عمران 128

813

المائدة 95

المائدة 83

آل عمران 145

آل عمران 137

814

อายะฮฺที่  136     آل عمران ถึง    อายะฮฺที่  93  آل عمران ทวน 

815

المائدة 108

المائدة 96

آل عمران 151

آل عمران 146

816

المائدة 120

المائدة 109

آل عمران 155

آل عمران 152

817

النساء 134

النساء 122

آل عمران 163

آل عمران 156

818

 (อายะฮฺที่  157  ถึง  อายะฮฺที่  84 آل عمران ) สอบครึ่งญุซอ์

819

 (อายะฮฺที่  157  ถึง  อายะฮฺที่   1 آل عمران  ) สอบทั้งญุซอ์

820

النساء 147

النساء 135

آل عمران 171

آل عمران 164

821

النساء 162

النساء 148

آل عمران 179

آل عمران 172

822

อายะฮฺที่  171     آل عمران ถึง    อายะฮฺที่  137  آل عمران ทวน 

823

النساء 176

النساء 163

آل عمران 185

آل عمران 180

824

آل عمران 15

آل عمران 1

آل عمران 193

آل عمران 186

825

آل عمران 29

آل عمران 16

آل عمران 200

آل عمران 194

826

آل عمران 45

آل عمران 30

البقرة 18

البقرة 1

827

آل عمران 61

آل عمران 46

البقرة 25

البقرة 19

828

อายะฮฺที่  18     البقرة ถึง    อายะฮฺที่  172  آل عمران ทวน 

829

آل عمران 77

آل عمران 62

البقرة 33

البقرة 26

830

 (ถึง  29  อายะฮฺที่  1 البقرة ) และ (จนจบซูเราะฮ์   อายะฮฺที่   158 آل عمران  ) สอบครึ่งญุซอ์

831

آل عمران 91

آل عمران 78

البقرة 46

البقرة 34

832

آل عمران 108

آل عمران 92

البقرة 54

البقرة 47

833

النساء 10

النساء 1

البقرة 60

البقرة 55

834

النساء 14

النساء 11

البقرة 66

البقرة 61

835

อายะฮฺที่  60     البقرة ถึง    อายะฮฺที่  19  البقرة ทวน 

836

النساء 23

النساء 15

البقرة 74

البقرة 67

837

النساء 33

النساء 24

البقرة 82

البقرة 75

838

النساء 44

النساء 34

البقرة 86

البقرة 83

839

النساء 59

النساء 45

البقرة 91

البقرة 87

840

 (อายะฮฺที่  88  ถึง  อายะฮฺที่  30 البقرة ) สอบครึ่งญุซอ์

841

(ถึง  88  อายะฮฺที่  1 البقرة ) และ (จนจบซูเราะฮ์  อายะฮฺที่   158 آل عمران  ) สอบครึ่งญุซอ์

842

النساء 74

النساء 60

البقرة 100

البقرة 92

843

อายะฮฺที่  91     البقرة ถึง    อายะฮฺที่  61  البقرة ทวน 

844

النساء 86

النساء 75

البقرة 103

البقرة 101

845

النساء 94

النساء 87

البقرة 110

البقرة 103

846

النساء 105

النساء 95

البقرة 117

البقرة 111

847

النساء 121

النساء 106

البقرة 123

البقرة 118

848

آل عمران 121

آل عمران 109

البقرة 131

البقرة 124

849

อายะฮฺที่  123     البقرة ถึง    อายะฮฺที่  92  البقرة ทวน 

850

آل عمران 140

آل عمران 122

البقرة 139

البقرة 132

851

آل عمران 153

آل عمران 141

البقرة 143

البقرة 140

852

 (อายะฮฺที่  141  ถึง  อายะฮฺที่  89 البقرة ) สอบครึ่งญุซอ์

853

آل عمران 165

آل عمران 154

البقرة 148

البقرة 144

854

آل عمران 180

آل عمران 166

البقرة 157

البقرة 149

855

آل عمران 191

آل عمران 181

البقرة 164

البقرة 158

856

อายะฮฺที่  157     البقرة ถึง    อายะฮฺที่  124  البقرة ทวน 

857

آل عمران 200

آل عمران 192

البقرة 171

البقرة 165

858

البقرة 29

البقرة 1

البقرة 177

البقرة 172

859

البقرة 57

البقرة 30

البقرة 184

البقرة 178

860

النساء 134

النساء 122

البقرة 187

البقرة 185

861

النساء 147

النساء 135

البقرة 195

البقرة 188

862

อายะฮฺที่  187     البقرة ถึง    อายะฮฺที่  158  البقرة ทวน 

863

 (อายะฮฺที่  190  ถึง  อายะฮฺที่  142 البقرة) สอบครึ่งญุซอ์

864

 (อายะฮฺที่  190  ถึง  อายะฮฺที่   89 البقرة  ) สอบทั้งญุซอ์

865

النساء 162

النساء 148

البقرة 199

البقرة 196

866

النساء 176

النساء 163

البقرة 206

البقرة 200

867

آل عمران 15

آل عمران 1

البقرة 213

البقرة 207

868

آل عمران 29

آل عمران 16

البقرة 217

البقرة 214

869

آل عمران 45

آل عمران 30

البقرة 221

البقرة 218

870

อายะฮฺที่  217     البقرة ถึง    อายะฮฺที่  188  البقرة ทวน 

871

آل عمران 61

آل عمران 46

البقرة 228

البقرة 222

872

آل عمران 77

آل عمران 62

البقرة 231

البقرة 229

873

آل عمران 91

آل عمران 78

البقرة 234

البقرة 232

874

آل عمران 108

آل عمران 92

البقرة 239

البقرة 235

875

البقرة 76

البقرة 58

البقرة 246

البقرة 240

876

อายะฮฺที่  239     البقرة ถึง    อายะฮฺที่  218  البقرة ทวน 

877

 (อายะฮฺที่  245  ถึง  อายะฮฺที่  191 البقرة)  สอบครึ่งญุซอ์

878

البقرة 93

البقرة 77

البقرة 249

البقرة 247

879

البقرة 112

البقرة 94

البقرة 253

البقرة 250

880

البقرة 134

البقرة 113

البقرة 257

البقرة 254

881

البقرة 153

البقرة 135

البقرة 260

البقرة 258

882

البقرة 176

البقرة 154

البقرة 265

البقرة 261

883

อายะฮฺที่  260     البقرة ถึง    อายะฮฺที่  240  البقرة ทวน 

884

البقرة 266

آل عمران 109

البقرة 270

البقرة 266

885

البقرة 273

آل عمران 122

البقرة 274

البقرة 273

886

البقرة 275

آل عمران 141

البقرة 280

البقرة 275

887

البقرة 281

آل عمران 154

البقرة 283

البقرة 281

888

البقرة 284

آل عمران 174

البقرة 286

البقرة 284

889

อายะฮฺที่  286     البقرة ถึง    อายะฮฺที่  261  البقرة ทวน 

890

 (จนจบซูเราะฮ์  อายะฮฺที่   246 البقرة  ) สอบครึ่งญุซอ์

891

 (จนจบซูเราะฮ์  อายะฮฺที่   191 البقرة  ) สอบทั้งญุซอ์

892

-

البقرة 16

آل عمران 195

893

-

البقرة 37

البقرة 17

894

-

البقرة 57

البقرة 38

895

-

البقرة 190

البقرة 177

896

-

البقرة 210

البقرة 191

897

-

البقرة 224

البقرة 211

898

-

البقرة 237

البقرة 225

899

-

البقرة 252

البقرة 238

900

-

البقرة 264

البقرة 253

901

-

البقرة 277

البقرة 265

902

-

البقرة 286

البقرة 278

903

-

البقرة 76

البقرة 58

904

-

البقرة 93

البقرة 77

905

-

البقرة 112

البقرة 94

906

-

البقرة 134

البقرة 113

907

-

البقرة 153

البقرة 135

908

-

البقرة 176

البقرة 154

909

-

البقرة 190

البقرة 177

910

-

البقرة 210

البقرة 191

911

-

البقرة 224

البقرة 211

912

-

البقرة 237

البقرة 225

913

-

البقرة 252

البقرة 238

914

-

البقرة 264

البقرة 253

915

-

البقرة 277

البقرة 265

916

-

البقرة 286

البقرة 278

917

ให้เวลานักเรียนทวน   ญุซอ์ที่ผ่านมาเพื่อเตรียมตัวสอบ

918

919

920

921

922

 (البقرة  ถึง  النساء จาก  )สอบทั้งห้าญุซอ์ 

923

ให้เวลานักเรียนทวน   10  ญุซอ์แรกเพื่อเตรียมตัวสอบ

ให้เวลานักเรียนทวน   10  ญุซอ์แรกเพื่อเตรียมตัวสอบ

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

 (العنكبوت  ถึง  الناس จาก  )สอบสิบญุซอ์ 

934

ให้เวลานักเรียนทวน   10  ญุซอ์ที่สองเพื่อเตรียมตัวสอบ

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

 ( يونس  ถึง  القصص จาก  )สอบสิบญุซอ์ 

945

ให้เวลานักเรียนทวน   10  ญุซอ์สุดท้ายเพื่อเตรียมตัวสอบ

ให้เวลานักเรียนทวน   10  ญุซอ์สุดท้ายเพื่อเตรียมตัวสอบ

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

 ( البقرة  ถึง  التوبة จาก  )สอบสิบญุซอ์ 

956

ให้เวลานักเรียนทวน   30  ญุซอ์เพื่อเตรียมตัวสอบครั้งสุดท้าย

ให้เวลานักเรียนทวน   30  ญุซอ์เพื่อเตรียมตัวสอบครั้งสุดท้าย

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

 ( البقرة  ถึง  الناس จาก  )สอบครั้งสุดท้ายสามสิบญุซอ์ 

1000