สู่การเป็นประชาชาติที่ดีเลิศ

คำอธิบาย

สู่การเป็น ค็อยเราะอุมมะฮฺ หรือ ประชาชาติที่ดีเลิศ ด้านจริยธรรม วินัย และจิตบริการ อธิบายแนวทางจากอัลกุรอานสู่การสร้างปัจเจกบุคคล และกลุ่มชนที่ทำงานทำนุบำรุงความดีงามให้แก่สังคมและโลก วิเคราะห์จากหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เดิมเป็นสาส์นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอิสลามเนื่องในโอกาสค่ายพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยปี 2011.

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล