บทบาทมัสยิดในอิสลาม

คำอธิบาย

อธิบายให้เห็นความสำคัญของมัสยิด และบทบาทที่มีมากกว่าการเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ การให้ความสำคัญต่อบทบาทที่แท้จริงของมัสยิด เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาสังคมมุสลิมให้เข้มแข็ง ซึ่งมุสลิมทุกคนควรต้องตระหนัก และร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อฟื้นฟูบทบาทเหล่านี้

ส่งฟีดแบ็ก