• Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 203

 • Sad Al-Gomidi Türkmençe

  Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 182

  Sad ibn Said Al-Gomidi, Owadan sesli meşhur kary, we Saud Arabystanyň Dammam şäherindäki Kanu mesjidiniň ymamy we hatyby, we Dammam-daky Ymam Şatyby adyndaky Kuran-u Kerim merkeziniň jogapkäri.

 • Ýazyjy, Maglumatlaryň mukdary : 166

  Şeýh ul-Islam Ibn Teýmiýýä -Alla oňa rehmet etsin-: Ol Ahmed Takyýýud-Din Abu al-Abbas ibn Abdul-Halim ibn Abdus-Seläm ibn Abdullah ibn Abu al-Kasym al-Hydr ibn Muhammed ibn al-Hydr ibn Ali ibn Abdullah ibn Teýmiýýä al-Harani. We käbir taryhçylar näme üçin onuň maşgalasyna Ä-lu Teýmiýýä diýilendigine käbir sebäpleri getirýärler, we şolardan biri Ibnu Abdul-Hädi -Alla oňa rehmet etsin- şeýle diýýär: ”Çünki Ibnu Teýmiýýäniň atasy-Muhammediň, ejesine Teýmiýýe diýýärdiler, we ol dagwatçy aýaldy, we şol sebäpli oňa ýöňkelipdir, we onuň ady bilen tanalypdyr”. We ýene bir sebäbi: ”Çünki Ibnu Teýmiýýäniň atasy Muhammmed ibn al-Hydr Teýmää atly ýolyň üsti bilen Haja gidipdi. We şol ýerde bir gyzjagazy görýär, we haçan-da yzyna dolananda, çünki onuň aýaly gyzjagaz dograndygyny görýär we begenjinden teýmiýýä,.. teýmiýýä.. diýip gygyrýar, we şoňa ýoňkelip galýar”.

 • Ýazyjy, Okyjy, Gözden geçiren, Maglumatlaryň mukdary : 162

  Mesjid An-Nebewi-niň ymamy we hatyby.

 • Ýazyjy, Gözden geçiren, Maglumatlaryň mukdary : 161

  Şeýh Muhammed Nasr ad-Din al-Albani şu asyryň alymlarynyň biri, we Şeýh al-Albani hadys we hadys ylymlary alymlaryndan hasaplanýar.

 • Mustafa Ismail Türkmençe

  Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 123

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 117

  Şeýh Adyl ibn Sälim al-Kelbäni.. Okulyşy boýunça dünýäde belli karylaryň biri, çünki onuň Kuran okulyşlary Kuran okulyşyna degişli radio we telewideniýe-lerinde giňden goýberilýär.

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 102

  Mesjid Al-Haram-yň ymamy we hatyby

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 100

  Mesjid Al-Haramyň ymamy we hatyby

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 89

  Mesjid An-Nebewi-niň ymamy we hatyby

 • Abdul-Muhsin al-Kasym Türkmençe

  Ýazyjy, Okyjy, Gözden geçiren, Maglumatlaryň mukdary : 80

  Medinedäki Mesjid an-Nebewi-niň ymamy we hatybçysy

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 63

  Mesjid an-Nebewi-niň ymamy we hatyby.

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 57

  Ady: Mişäri ibn Roşid Gorib ibn Muhammed ibn Roşid Al-Afasi. Raýatlygy: Kuweýtli. Kuran-u Kerimi okap beren Şeýhleri: 1- 1907-nji (1325 hijri) ýylda dogulan Hormatly Şeýh Ahmed Abdul-Aziz Az-Zeýýät -Alla oňa rehmet etsin-. Oňa Kuranyň Hafs okulşyny kämil okap berýär. 2- 1995-nji (1333 hijri) ýylda dogulan Hormatly Şeýh Ibrohim Ali Şähäte As-Sämnudi. Çünki oňa Şeýh Husari we Şeýh Muhammed Syddyk Al-Minşäwi we Şeýh Mustafa Ismail we Şeýh Abdul-Basyt Abdus-Samad Kurany kämil okap berendirler. 3- 1932-nji (1352 hijri) ýylda dogulan Şeýh Abdur-Rofig Rydwan Ali Aş-Şarkawi, muňa hem Kuran-u Kerimi kämil okap berendir. 4- Hormatly Şeýh Ahmed Isa Al-Magsarawi Müsürdäki AZhar uniwersitetiniň Yslam gözlegleri jemdyýetiniň müdiri. Oňa hem Kurany kämil okap berýär. Şeýle-de Kuweýt we Müsür we Saud Arabystanyň başga Şeýhlerine hem okap berendir.

 • Mahmud Ali al-Benna Türkmençe

  Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 47

  Şeýh Mahmud Ali al-Benna Kuran karysy, 1926-njy ýylyň 17-nji dekabrynda Müsüriň demirgazygyndaky Manufiýýa welaýatynda dünýä inýär, we Şeýh Musa al-Muntaşyň elinde on bir ýaşynyň içinde Kurany ýat tutýar, soňra şerigat ylymlaryny öwrenmek üçin Tanta şäherine göçýär, we ol ýerde Kuranyň dürli okulyşlaryny Şeýh Ibrohim ibn Sälim al-Mälikiniň elinde öwrenýär, we 1985-nji ýylyň 20-nji iýulynda aradan çykýar.

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 32

  Mekkedäki mesjid al-Haramyň ymamy.

 • Ahmed ibn Ali Al-Ajmi Türkmençe

  Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 30

  Ady: Ahmed ibn Ali ibn Muhammed Äli Suleýman Al-Ajmi, 24/2/1968-nji ýylda dünýä inýär, Ylym derejesi: Dünýä derejesinde tefsir ylymynda professor derejesini ýokary bahaly alandyr. We kitabynyň ady: "Minnetul-Aliýýil-Kebir fi şerhi turuk at-tefsir". We magistraturany ol Pakistanyň Lahur uniwersitetinde alandyr. We orta bilimi bolsa, Imam Muhammed ibn Saud uniwersitetiniň Şerigat bölüminde alandyr.

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 28

  Şeýh Mahmud Halil Al-Husari, Müsüriň ähli şeýhleriniň şeýhidir we dünýä karylar jemgyýetiniň müdiridir. Ol 1335-nji hijri ýylda (17/9/1917) Müsüriň Garbiýýa welaýatynyň Tanta obasynda dogulandyr. We 16/1/1401-nji hijri ýylda (24/11/1980) ýassy namazyndan soň aradan çykandyr. Kuran ses ýazgylary: Kuranyň hafs okulyşynyň ses ýazgysy 1961-nji ýyl, Kuranyň warş okulyşynyň ses ýazgysy 1964-nji ýyl, Kuranyň kalun we Dawri okulyşynyň ses ýazgysy 1968-nji ýyl, Kuran mugallym ses ýazgysy 1969-njy ýyl, Ýazan kitaplary: "Kuranyň häkim aýatlary", "Uly açyş we tekbir getirmek" we başgalar.

 • Abdullah Ali Basfar Türkmençe

  Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 28

  Ady: Abdullah Ali Abdullah Al-Haýl Basfar. Doglan ýeri we wagty: Saud Arabystanyň Jidde şäherinde 9/11/1381-nji hijri ýylda dogulýar. 1406-njy ýylda Jidde-däki Melik Abdul-Aziz uniwersitetiniň yslam ylymlary fakultetini gutarýar. Soňra 1412-nji ýylda Ummu Al-Kura uniwersitetiniň Şerigat fakultetiniň Usul we fykh bölüminden magistratura derejesini alýar. Soňra şol ýerden 1419-njy ýylda fykh ylymyndan ýene-de doktorçylyk derejesini alýar. Şeýle-de 1407-nji ýylda Şeýh Kary Äýmen Ruşdi Suweýd-iň elinden Kuranyň hafs görnüşi boýunça ijäze alýar.

 • Färis Abbad Türkmençe

  Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 28

  Färis Abbad: Asly Ýemenli sesi owadan belli karydyr. Käbir belli ylym kitapçalaryny we Kurany ýazga geçirendir we ol Saud Arabystanyň Gündogar welaýatynyň Doha etrabyndaky Ali ibn Ebu Talib mesjidiniň ymamydyr.

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 28

Sahypa : 6 - dan : 1
Siziň pikiriňiz bize möhümli