• Ýazyjy, Maglumatlaryň mukdary : 1653

  Ol Ebu Abdulla Muhammet ibn Salyh ibn Muhammet ibn Suleýman ibn Abdur-Rahman ibn Osman ibn Abdulla ibn Abdur-Rahman ibn Ahmet ibn Mukbil Äli Mukbil Al-Wuheýbi At-Temimi. Onuň dördünji atasy oňa Useýmin diýip at dakýar we şol at bilen soňra meşhur bolýar. Çünki ol temim tiresinden bolup, ylmy derejesinde hat-da öz atalaryny hem ozdy.

 • Abdul-Aziz ibn Bäz Türkmençe

  Ýazyjy, Gözden geçiren, Maglumatlaryň mukdary : 1653

  Şeýh Ibn Bäz 1330-njy hijri ýylda dünýä inip, 1420-nji hijri ýylda aradan çykandyr. Ol Abdul-Aziz ibn Abdullah ibn Bäz -Alla oňa rehmet etsin!- öz wagtynda Saud Arabystanyň müftisidi. We Uly alymlar geňeşiniň başlygydy. Ol metjitlere üns bermek mejlisiniň hem başlygydy. Şeýle-de ol Yslamyň fykhy jemgyýetiniň hem başlygydy. Onuň resmi saýty: www.binbaz.org.sa

 • Ýazyjy, Gözden geçiren, Maglumatlaryň mukdary : 711

  Said ibn Ali ibn Wehf ibn Muhammet ibn Fehz Äli Juheýş, Äli Süleýman tiresinden bolup, Kahtan taýpasyndandyr. Ol 25/10/1372-nji hijri ýylda Saud Arabystanyň A'sir welaýatynyň Ebha şäherinde dünýä indi. 1401-nji hijri ýylda Muhammet ibn Saud yslam unuwersitetiniň Usul Ad-Din (Diniň sütünleri) fakultetine girýär we 1404-nji ýylda tamamlaýar. Soňra 1405-nji ýylda şol uniwersitetiň Sünnet we onuň ylymlary bölümine, magistratura ugryna girdi we 1412-nji hijri ýylda "Alla ýolunda hikmetli dagwat etmek" atly kitaby bilen, ýokary derejeli tamamlady. Soňra 1419-njy ýylda "Sahyh Ymam Buhary kitabynyň dagwat ýoly" kitaby bilen ýokary derejeli we birinji mertebe bilen tamamlady.

 • Ýazyjy, Gözden geçiren, Terjime eden, Maglumatlaryň mukdary : 598

 • Ýazyjy, Gözden geçiren, Maglumatlaryň mukdary : 496

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 452

 • Ýazyjy, Maglumatlaryň mukdary : 228

  Şeýh Muhammet ibn Suleýman At-Temimi 1115-nji hijri ýylynda Saud Arabystanyň Uýeýne diýen şäherçesinde dünýä inendir. Onuň birnäçe ýazan örän peýdaly kitaplary bardyr. Ynsaply yslam alymlary onuň ylymly, dinine bek we dogry ýoldadygyna şaýat bolandyrlar. Ol 1206-njy hijri ýylynda, 91 ýaşynda aradan çykandyr.

 • Ýazyjy, Okyjy, Gözden geçiren, Maglumatlaryň mukdary : 202

  Mesjid An-Nebewi-niň ymamy we hatyby.

 • Sad Al-Gomidi Türkmençe

  Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 180

  Sad ibn Said Al-Gomidi, Owadan sesli meşhur kary, we Saud Arabystanyň Dammam şäherindäki Kanu mesjidiniň ymamy we hatyby, we Dammam-daky Ymam Şatyby adyndaky Kuran-u Kerim merkeziniň jogapkäri.

 • Ýazyjy, Gözden geçiren, Maglumatlaryň mukdary : 173

  Şeýh Muhammed Nasr ad-Din al-Albani şu asyryň alymlarynyň biri, we Şeýh al-Albani hadys we hadys ylymlary alymlaryndan hasaplanýar.

 • Ýazyjy, Maglumatlaryň mukdary : 164

  Şeýh ul-Islam Ibn Teýmiýýä -Alla oňa rehmet etsin-: Ol Ahmed Takyýýud-Din Abu al-Abbas ibn Abdul-Halim ibn Abdus-Seläm ibn Abdullah ibn Abu al-Kasym al-Hydr ibn Muhammed ibn al-Hydr ibn Ali ibn Abdullah ibn Teýmiýýä al-Harani. We käbir taryhçylar näme üçin onuň maşgalasyna Ä-lu Teýmiýýä diýilendigine käbir sebäpleri getirýärler, we şolardan biri Ibnu Abdul-Hädi -Alla oňa rehmet etsin- şeýle diýýär: ”Çünki Ibnu Teýmiýýäniň atasy-Muhammediň, ejesine Teýmiýýe diýýärdiler, we ol dagwatçy aýaldy, we şol sebäpli oňa ýöňkelipdir, we onuň ady bilen tanalypdyr”. We ýene bir sebäbi: ”Çünki Ibnu Teýmiýýäniň atasy Muhammmed ibn al-Hydr Teýmää atly ýolyň üsti bilen Haja gidipdi. We şol ýerde bir gyzjagazy görýär, we haçan-da yzyna dolananda, çünki onuň aýaly gyzjagaz dograndygyny görýär we begenjinden teýmiýýä,.. teýmiýýä.. diýip gygyrýar, we şoňa ýoňkelip galýar”.

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 156

  Mesjid Al-Haram-yň ymamy we hatyby

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 149

  Mesjid Al-Haramyň ymamy we hatyby

 • Abdul-Muhsin al-Kasym Türkmençe

  Gözden geçiren, Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 134

  Medinedäki Mesjid an-Nebewi-niň ymamy we hatybçysy

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 141

  Mesjid An-Nebewi-niň ymamy we hatyby

 • Mustafa Ismail Türkmençe

  Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 123

 • Okyjy, Ýazyjy, Maglumatlaryň mukdary : 118

  Şeýh Adyl ibn Sälim al-Kelbäni.. Okulyşy boýunça dünýäde belli karylaryň biri, çünki onuň Kuran okulyşlary Kuran okulyşyna degişli radio we telewideniýe-lerinde giňden goýberilýär.

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 82

  Mesjid an-Nebewi-niň ymamy we hatyby.

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 71

  Mesjid An-Nebewi-niň ymamy we hatyby

 • Ýazyjy, Okyjy, Maglumatlaryň mukdary : 58

  Ady: Mişäri ibn Roşid Gorib ibn Muhammed ibn Roşid Al-Afasi. Raýatlygy: Kuweýtli. Kuran-u Kerimi okap beren Şeýhleri: 1- 1907-nji (1325 hijri) ýylda dogulan Hormatly Şeýh Ahmed Abdul-Aziz Az-Zeýýät -Alla oňa rehmet etsin-. Oňa Kuranyň Hafs okulşyny kämil okap berýär. 2- 1995-nji (1333 hijri) ýylda dogulan Hormatly Şeýh Ibrohim Ali Şähäte As-Sämnudi. Çünki oňa Şeýh Husari we Şeýh Muhammed Syddyk Al-Minşäwi we Şeýh Mustafa Ismail we Şeýh Abdul-Basyt Abdus-Samad Kurany kämil okap berendirler. 3- 1932-nji (1352 hijri) ýylda dogulan Şeýh Abdur-Rofig Rydwan Ali Aş-Şarkawi, muňa hem Kuran-u Kerimi kämil okap berendir. 4- Hormatly Şeýh Ahmed Isa Al-Magsarawi Müsürdäki AZhar uniwersitetiniň Yslam gözlegleri jemdyýetiniň müdiri. Oňa hem Kurany kämil okap berýär. Şeýle-de Kuweýt we Müsür we Saud Arabystanyň başga Şeýhlerine hem okap berendir.

Sahypa : 6 - dan : 1
Siziň pikiriňiz bize möhümli