• Türkmençe

  Maglumatlaryň mukdary : 10973

  Bu jemgyýet dagwat ugrynda, haýyr ýola harç edilen malyň üsti bilen, aýaga galandyr. Çünki bu jemgyýet 1414-nji hijri ýylda Saud Arabystanyň müftüsi Şeýh Abdul-Aziz ibn Abdulla ibn Bäz-iň görkezmesi esasynda açylandyr. Takyk, bu jemgyýet Din Işler ministrliginiň gözegçiliginiň astynda işleýändir.

 • Türkmençe

  Maglumatlaryň mukdary : 479

  Watan çägi: Bu jemgyýet yslam dinine degişli kitaplary tomlar görnüşinde, kitapçalary, dagwat torbalaryny we dagwat kartlaryny çap edip, ýaýradýan jemgyýetdir. Şeýle-de bu jemgyýet ses ýazgylaryny we kitaplaryň hem, okalşynyň ses ýazgylaryny, jemläp we olaryň üstünde işläp, dagwat ýolunda ýaýradýandyr. Çünki bu jemgyýetiň ýaýaradan ses ýazgylary 1500-den gowrak çemesidir.

 • Türkmençe

  Maglumatlaryň mukdary : 388

  Kurany Kerimi çap ediji Melik Fehd jemgyýetiniň resmi saýtynda, Kurany Kerimiň elektron ýazgy görnüşi, onuň birnäçe okulyş ses ýazgylary we onuň birnäçe dillere terjimeleri we tewsirleri bardyr.

Sahypa : 1 - dan : 1