HUWAG HAYAANG MAMATAY KAYO MALIBANG KAYO’Y MGA MUSLIM

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

Ipinaliwanag ng muhãder sa paksang ito ang talatang sinabi ng Allah: {يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون} (O kayong mga mananampalataya matakot kayo sa Allah nang tunay na pagkatakot, at huwag ninyong hayaan na kayo ay mamataya maliban sa kayo ay mga muslim) [Ãl 'Imrãn: 102].

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: