Ang Shirk ay Walang Kapatawaran

Ang Shirk ay Walang Kapatawaran

Ang mga kategorya:

Maikling buod

Pagpapaliwanag sa sinabi ng Allah: (Na ang Shirk ay walang kapatawaran, datapuwa’t ang liban dito ay Kanyang pinapatawad sa kaninumang naisin Niya), kasunod ang pagsalaysay sa kahulugan ng Shirk at ang pagiging panganib nito.

Mga kumento o puna