Исломнинг қисқача тарифи

Қисқача танитув

Ушбу китобча исломнинг қисқача таърифини ўз ичига олган.

Download
Веб саҳифа масъулига коммент ёзинг

Тўлиқ тавсиф

 Исломнинг қисқача тарифи

بسم الله الرحمن الرحيم

Рахмдил Рахмон Оллохнинг номи билан бошлайман!

Бутун оламнинг роббиси Оллохга хамдлар булсин эл-чиларнинг имоми пайгамбаримиз Мухаммад (саллоху алай-хи ва саллам) га ва у кишининг ахилларига ва хамма асхоб-ларига салом ва саловотлар булсин.

Шундан сунг:

Ислом кишининг Оллохдан узга илох йук ва Мухам-мад Оллохнинг элчиси деган эътикодга калби, тил ва бутун борлиги билан гувохлик беришлик булиб иймоннинг олти асосига ишониш, исломнинг беш асосларига амал килиш ва шу асосларни чиройли адо килишни уз ичига олади.

Ислом илохий рисолаларнинг охиргиси булиб Оллох Субханаху ва Таъоло томонидан пайгамбарларнинг сунгиси ва элчиларнинг якунчиси Мухаммад ибни Абдуллох (сал-лоху алайхи ва саллам)га тушурилгандир. У шундай хак динки Оллох ундан бошка динни кабул килмайди. Оллох бу динни кийинчилик ва машаккатсиз енгил килиб куйди, бу динга эргашаётган кишиларга кучлари етмаган нарсани вожиб килмади, токатлари кутармаган нарсага буюрмади.

Бу диннинг асос узаги Оллохни яккалашдир, шиъори тугриликдир ва мохияти адолатдир ва борлиги хакикатдир ва рухи рахматдир.

Ислом шундай буюк динки инсонларни дунё ва охиратлари учун фойдали хамма яхши ишларга йуллади, ва дунё охиратлари учун зарарли хамма ишлардан кайтарди.

Ислом шундай бир динки Оллох у дин билан эътикод-ларни, ахлокларни, дунё ва охират хаётини ислох килди, ва у билан парчаланаган калбларни, булинган хавои нафслар-ни боглади, уларни ботилнинг зулматидан коронгулигидан озод этиб хакни курсатди ва тугри йулга етаклади.

Ислом хамма хукмларида ва берган хабарларида гоят-да метин мустахкам ёркин динки агар солих амаллар, тугри эътикодлар, фазилатли хулклар ва юкори маданиятлар хаки-да хабар берадиган булса тугри ишончни лозим тутди, кай-си бир хукмни жорий этган булса яхшилик ва адолат байро-гин кутарди.

 Ислом рисоласи куйидагиларни бажариш билан хосил булади:

1)   Инсонларни уларни яратган роббиларининг тенгсиз чиройли исмлари ва мислсиз олий баркамол сифат-лари ва нуксонсиз амаллари билан таништиришлик билан.

2)       Бандаларни ширк келтирмасдан якка Оллохнинг узига ибодат килишликка ва улар учун Оллохнинг китобида ва расулининг суннатида буюрилган вази-фаларни ва кайтарилган ишларни дунё ва охират-лари обод булиши учун бажаришликка чакиришлик билан.

3)       Вафотларидан кейинги уларни борадиган уринлари ва ахволлари, кабрларида, кайта тирилтирилган-ларида ва хисоб килинганларида уларни кутаётган нарсалар, дузах ёки жаннатга караб юришларини эслатиш билан.     

Ислом чакиригини ушбу бандларда кискача айтиб утиш мумкин.

Биринчи банд.

          Иймон арконлари.

Бу иймоннинг олтита арконига ишониш билан булади, бу олти рукн куйидагилардир:

1- Оллохга иймон келтириш.

У куйидагиларни бажариш билан булади:

а) Оллохнинг рубубиятига иймон келтириш яъни: у зотни яратгувчи, мураббий, молик, жамий ишларнинг тад-бирчиси деб билиш.

б) Оллохнинг улухиятига иймон келтириш, яъни: у зот ягона хак илох, ундан бошка ибодат килинган нарсаларнинг хаммаси бекор ва ботилдир.

в) у зотнинг исми ва сифатларига иймон келтириш, яъ-ни: Куръон ва суннатда ворид булган унинг гузал баркамол исмлари ва олий нукссиз сифатларига иймон келтиришдир.

2- Малоикаларга (фаришталарга) иймон келтириш.

Малоикалар Оллохнинг улуг бандалари булиб ёлгиз у зотгага ибодат килшади ва унинг доимий итоатида були-шади.

Уларни Оллох Субханаху ва Таъоло хар-хил ишларни бошкаришга таъйин килган .

Улардан:

а) Жаброил вахй ташиш билан таъйин килингандир. Оллохдан вахйни олиб Оллох хохлаган пайгамбар ва элчига элтиб беради.

б) Мийкоил ёмгир ёгдириш ва усимликларни унди-ришга буюрилган.

в) Исрофилга киёмат куни олиддан халкларнинг хам-масини  улиши ва кайта тирилиши учун чалинадиган сур топширилган.

г) Улим фариштаси улим пайтида кишиларни рухини олишга буюрилган.

3- Китобларга иймон келтириш

Оллох Субханаху ва Таъоло уз элчиларига хидоят, яхшилик ва ислох келтирадиган китобларни туширди. Улардан бизга маълум булганлари:

а) Таврот - Оллох Таъоло уни Мусо алайхи саломга туширган булиб у бани-Исроил кавмининг буюк китобидир.

б) Инжил - Оллох Таъоло уни Ийсо алайхи саломга туширган.

в) Забур - Оллох Таъоло уни Довуд алайхи саломга туширган.

г) Сухуф - Иброхимга туширилган.

д) Куръони Карим-Оллох Таъоло уни Мухаммад (сал-лоху алайхи ва саллам)га туширган ва Куръон билан ундан олдинги китобларни насх килди (яъни бекор килди) ва уни саклашликни уз зиммасига олди, чунки у хамма халклар устига хужжат булиб киёмат кунигача колади.

4 - Элчиларга - пайгамбарларга иймон келтириш.

Оллох уз бандаларига адашганларида тугри йулга бошловчи элчилар жунатди. Уларнинг аввалгиси Нух ва охиргиси Мухаммад алайхи саломлардир, ва хамма пайгам-барлар шу жумладан Ийсо ва Узайр алайхи саломлар рубу-бият хислатларига эга булмаган инсондирлар.

Улар Оллохнинг куллари булиб Оллох Субханаху ва Таъоло уларни уз рисоласи билан такдирлаб матабаларини улуг килди.

Оллох уз рисолаларини Мухаммад (саллоху алайхи ва саллам)га жунатган рисоласи билан якунлади, ва у кишини инсону жинларнинг хаммаларига элчи килиб жунатди. У зотдан сунг хеч кандай пайгамбар булмайди.

5- Охират кунига иймон келтириш.

Киёмат куни шундай бир кунки Оллох инсонларни уз кабрларидан тургизиб амалларига яраша жаннатнинг куз куриб кулок эшитмаган ноз - неъматларига ёки дузахнинг шиддатли азобларига йуллайди. Охиратга иймон келтириш-лик улгандан кейин буладиган барча нарсаларга кабрда буладиган неъмат ёки азоб, ундан сунг кайта тирилиш ва хисоб майдонига йигилиш ва хисоб сунгра эса жаннат ёки дузахга киришга ишониш билан булади.

6- Кадарга иймон келтириш.

Кадар - Оллох Таъоло коинотларни такдир кил-гани ва махлукотларни яратганига ва бу нарсаларнинг барчаси Оллохнинг азалий илми ва хикматига асосланган холатда булганига иймон келтиришдир. Хар бир иш Оллохга маъ-лум ва У зотнинг олдида ёзиб куйилгандир. Оллох уша нар-саларни хохлади ва яратди.

Иккинчи банд:

          Ислом арконлари.

Ислом беш аркон(асос)га курилган булиб инсон бу асосларга тула иймон келтириб амалда татбик килмагунча хакикий мусулмон булмайди, бу асослар куйидагилардир:

Биринчи асос: Оллохдан бошка илох йук ва Мухаммад (саллоху алайхи ва саллам) унинг бандаси ва пайгамбари эканлигига иймон келтириш. Бу асос ислом калити ва пой-девордир.

(Оллохдан узга илох йук) деган сузнинг маъноси:

Оллохдан бошка ягона хак илох йукдир, у хак илох-дир, ундан бошка хамма олихалар ботилдир. Илох сузининг маъноси ибодат килинувчи ёки сигинилувчи демакдир.

(Мухаммад (саллоху алайхи ва саллам)унинг бандаси ва пайгамбари)нинг маъноси:

У Мухаммад (саллоху алайхи ва саллам)нинг берган хабарларини тасдиклаш, буйрукларига буйинсиниш ва кай-тарган нарсаларидан кайтишликдир.

Иккинчи асос:  Намоз.

У бир кунда беш марта такрорланадиган ибодат булиб Оллох Субханаху ва Таъоло уни бандалирга улар уз усти-даги хакларини адо килишликлари, роббиларининг уларга берган неъматларига шукр килишликлари ва роббилари билан богланишликлари учун фарз килди. Намозда банда уз роббисига муножот килади, унга дуо килади.бир вактнинг узида намоз Оллох рози буладиган ххолда адо этилса у фахш ва гунох ишлардан кайтариди.

Дунё ва охират яхшиликлари, иймоннинг салохияти ва дунё-ю охиратдаги Оллох берадиган ажру савобларнинг  калити уни адо килишликдадир.

Банда Оллох фарз килган намозни адо килар экан дунё ва охират саодатини бахш этувчи рухий ва моддий бир рохат хосил булади.

Учинчи асос: Закот.

Бандаларнинг бойликлари маълум бир микдорга етиб бир йил давомида шу микдордан камаймаса шу молда кам-багалларга бир улуш беришлик вожиб булади, ва бу хак закот деб аталади, белгиланган микдорни эса нисоб деб аталади.

Закот моли нисоб кадрига етмаган кишиларга вожиб булмайди, балки у моли нисобга етиб шу микдордан бир йил давомида камаймаган кишиларга вожиб булади.

Закот чикариш билан бандаларнинг динлари тулади, хулклари гузаллашиди, моддий ахволлари яхшиланади, гунохлардан покланишади, камбагал мухтожларга ёрдам булади ва уларнинг холлари билан шугулланишади.

Туртинчи асос: Руза.

У йилда бир марта келадиган хижрий ойларнинг туккизинчиси Муборак Рамазон ойи да мусилмон кишининг озик-овкатга булган иштиёкларини ва аёлларга булган хирс-ларини субх вактидан куёш ботгунга кадар тарк килишдир.

Оллох уларнинг бу килган ишлари эвазига уз фазли ва карамидан уларнинг динлари ва иймонларини тулдиради, ва уларни янада камолотга етказади, бундан ташкари руза учун богланган дунё ва охиратдаги катта яхшиликларга муваффак этади.

Бешинчи асос: Хаж.

У Оллохнинг байти булмиш харами шарифни хаж ойларида маълум манисикларни бажариш учун касд килиш-дир. Оллох хажни кодир булганларга умрида бир марта ба-жаришликни  фарз килди.

Хажда мусулмонлар ер юзининг хар жойидан йиги-лишиб ернинг энг яхши ва пок ерига тупланишади, ва бир хил либосда, хоким ва махкум , бою камбагаллар, ок ва коралар бир сафда туриб ягона Оллохга ибодат килишади. Белгиланган маносиклар(хаж амаллари)ни бажаришади.

Бу маносиклар Арафотда туриш ва мусулмонларнинг кибласи булган Каъбаи  Мушаррафани тавоф килиш (айланиш) ва Сафо ва Марва тоглари орасида саъй килишликдир.

Хажда хожиларга сонсиз саноксиз чексиз чегарасиз дийний ва дунёвий фойда манфаатлар бор.

Учинчи банд.

          Ихсон.

Ихсон Оллохга иймону-ислом билан у зотни куриб тургандек ибодат килишлигингиздир, вахоланки у зотни курмасангиз хам у зот сизни куриб туради.

Ислом узига буйинсанган кишиларни Оллох уз бандаларига куйган шахсий ва ижтимоий хаёт низомига йуналтиради. Уларга дунё ва охират саодатини бахш этади. Оила куришни халол этиб унга таргиб килади, фохиша ва жинслар уртасидаги алокага ухшаш жинсий бузукликлар-дан кайтаради ва оила аъзолари ва кариндошлар уртасида алокалар урнатишликка буюрди.

Камбагал бечораларнинг ахволлари билан шугулла-нишга чакирди.

Хамма яхши хулкларга чакириб таргиб этганидек хамма ёмон разил хулклардан хам кайтариб харом килди. Уларни тижорат ёки идора каби халол касбларга таргиб этиб, рибо ёлгон яширик аралашган тижоратларни хам харом килди.

Шунингдек Ислом кишиларнинг Оллохнинг хукмига амал килишликда, ва узидан бошкаларнинг хукукларини риоя килишликда хар хил булишлигини назарда тутган холда диндан кайтиш, маст килувчи ичимликларни ичиш ва фохишага ухшаш Оллохнинг хаккига тажовуз буладиган гунохларга, ёки кишиларнинг жони ва обрусига таъаллукли хар кандай хукукларига тажовуз киладиган  улдириш, угирлик, фахш ишлари билан тухмат килиш, калтаклаш, озор бериш, нохак молларни олишга ухшаган гунохларга карши жазоларни жорий килди. Бу жазоларнинг даражаси килинган жаримага муносибдир.

 Яна Ислом уз низомида махкумларнинг хокимларга булган алокаларини чегаралаб ва уларни уз хокимларига Оллохга гунох булмаган ишларда итоат килишлигини вожиб килди, уларга карши чикишликни шахслар ва жами-ятга зиён булишлиги учун уни харом килди.

Якун охирида ушбу нарсаларни айтишимиз мумкинки:

Албатта Ислом бандалар ва роббилари уртасидаги, шунингдек инсоннинг жамият билан буладиган хамма му-носабатидаги яхши алока  ва тугри амални уз ичига олди.

Хамма яхши алокалар ва муомалаларга буюрди ва таргиб килди, ва хамма ёмон хулклар ёмон муомалалардан огохлантириб кайтарди. Натижада эса бу диннинг хар томондан комил нуксонсиз хусни намоён булди.

Бутун оламларнинг роббиси Оллохга хамдлар булсин!

Фикрингиз биз учун муҳим