Ninu Awon Eko Irinajo fun Ise Haj Tabi Umrah

Oluko : Rafiu Adisa Bello

Olutẹjade:

Ọ̀rọ̀ ṣókí

Wiwa ojurere Olohun, kiko awon ese sile, siso enu aala Olohun, didunni mo iranti Olohun ati beebee lo ni awon eko ti akosile yi so nipa won. Eleyi si ni die ninu awon ojuse Musulumi ti o ba gbero lati se irinajo fun ise Haj tabi Umrah.

Download
Ko idasọrọ si alamojuto oju ewe yii

Asọkun ọrọ

  Ninu Awon Eko Irinajo Fun Ise Haj Tabi Umrah

  [ Yorùbá -Yoruba - يوربا ]

  Rafiu Adisa Bello

  2013 - 1434

  من آداب السفر للحج أو العمرة

  « بلغة اليوربا »

  رفيع أديسا بلو

  2013 - 1434

  Ninu Awon Eko Irinajo Fun Ise Haj Tabi Umrah

  Gbogbo ohun ti esin Islam pa awa Musulumi ni ase re ni o ni ilana, eto ati eko ti o ti gbe kale fun awon nkan naa.

  Irinajo lo si ilu Makkah fun ise Haj je origun kan ti o se pataki ninu awon origun esin Islam. Haj ni origun eleekarun eyi ti o gbeyin ninu gbogbo awon origun esin awa Musulumi.

  Ninu awon eko ti Islam ko wa ti a ba fe se irinajo lati lo se ise Haj tabi irinajo miran ni yi:

  Alakoko: O je dandan fun eni ti o ba ngbero lati se Haj tabi Umrah ki o fi ise Haj ati Umrah re wa ojurere Olohun, ki o si fi wa asunmo si odo Olohun naa, ki o si sora fun sise iru ise yii nitori oro aye, tabi lati maa se iyanran, tabi nitori sekarimi, tabi nitori ki awon eniyan le maa pe e ni Alhaji.

  Eleekeji: Esin Islam gba eni ti o fe se irinajo ni iyanju ki o ko asotele re sile (wasiyya): owo re ti o ni ati awon gbese ti o wa lorun re, bakannaa ki o da awon nkan ti won ba fi si lodo pada fun awon ti won ni nkan naa tabi ki o gba iyonda lowo won pe ki nkan naa si tun seku si odo ohun; nitoripe Olohun nikan ni o mo asiko ti iku yoo de.

  Eleeketa: Ki eni ti o fe se irinajo ronu piwada losi odo Olohun lori awon ese ti o da, ki o banuje lori awon asise ti o ti koja lo, ki o si ni ipinnu lati ma pada sibi awon ese naa mo.

  Eleekerin: Awon nkan ti o gba lowo awon eniyan ni ona ti ko to, gege bii owo tabi dukia miran, ki o da won pada fun awon ti won ni nkan naa, tabi ki o toro amojukuro ni odo won.

  Eleekarun: Owo ti yoo fi se Haj tabi Umrah gbodo je owo ti o ri ni ona ti o to (halaal ); nitoripe Olohun Oba wa Oba ti O mo ni, kosi ni gba nkan kan ayafi ohun ti o ba mo.

  Eleekefa: Ki o jinna si gbogbo ese; ki o ma se maa fi ininra kan enikankan pelu ahon re tabi owo re, ki o ma se maa ba awon eniyan dimu fun aaye kan ni ona ti o le ko ininra ba won. Bakannaa ki o ma se maa se ofofo, ki o si ma se maa so oro eyin, ki o si ma se maa ba awon eniyan ja iyan. Ni afikun ko gbodo maa pa iro, ko si gbodo maa so ohun ti ko ni imo re nipa Olohun- Oba ti O ga julo.

  Eleekeje: Ojuse ni fun Musulumi ti o ba fe se Haj tabi Umrah ki o ni agboye ohun ti o fe se.

  Eleekejo: Eni ti o nse irinajo yi gbodo so awon nkan ti Olohun se ni ofin, eyi ti o ga julo ninu re si ni kiki awon irun oranyan ni asiko won, ki o si maa ki won pelu janmoo Musulumi. Ninu awon ojuse re naa ni ki o maa lekun nibi ise oloore gege bii kika Al- Qur'an ati awon iranti Olohun miran, ki o maa se adua ni opolopo, ki o si maa se daradara si awon eniyan nibi oro enu ati ise sise, bakannaa ki o maa se iranlowo fun awon alaini, ki o maa se pelepele pelu awon omo iya re Musulumi, ki o maa se itore aanu fun awon talaka, ki o maa pa awon eniyan lase lati se ise rere, ki o si maa ko fun won nibi ohun ti ko dara.

  Eleekesan: Esin Islam fe ki Musulumi se igbiyanju lori bi yoo se ni alabarin rere nibi irinajo re.

  Eleekewa: Ki arinrinajo maa hu iwa ti o dara, ki o si maa ba awon eniyan lo pelu iwa ti o dara; awon iwa bii sise suuru, nini amojukuro, sise pele, nini atemora, iteriba, yiyawo tabi jije olore, sise deede, nini aanu, jije eni ifokantan, jije alasaje, jije eni ti o npe adehun, nini itiju, jije olododo, jije oluse daradara. Bakannaa ki o ma je eniti yoo maa kanju lati se idajo tabi lati so oro kan nipa awon eniyan.

  Eleekokanla: Esin Islam fe ki eniti o nse irinajo so asotele iberu Olohun fun awon ara ile re; nitoripe oro nipa iberu Olohun ni asotele Olohun fun awon eni isiwaju ati awon eni ikeyin.

  Eleekejila: Ninu ojuse onirinajo ni ki o maa so awon adua ati iranti Olohun eyi ti o fi ese rinle lati odo Anabi- ki ike ati ola Olohun ki o maa ba a- ninu re si ni adua irinajo ati adua ti eniyan maa nse nigbati o ba ti wa ni ori nkan igun re.

  A nbe Olohun ninu aanu Re ki O se ise Haj ni irorun fun enikookan wa, ki O si se e ni atewogba ni odo Re. Amin.

  Àwọn ìsọ̀rí ti ìmọ̀: