Description

Itumọ adiọkan Musulumi ati awọn ẹsan ti n bẹ fun adiọkan ti o ni alaafia ati eyi ti ko ni alaafia

Irori re je wa logun