Igbagbọ si Awọn Ojisẹ Ọlọhun

نبذة مختصرة

Ninu idanilẹkọ yii: (i) Itumọ nini igbagbọ si awọn Ojisẹ Ọlọhun pẹlu ẹri rẹ lati Shẹriah, (ii) Pataki awọn Ojisẹ Ọlọhun ati bukaata wa si wọn.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun