Ọla ti n be fun Imọ ati bukaata ti a ni si i

Oludanileko :

Sise atunyewo: Hamid Yusuf

نبذة مختصرة

Alaye lori ajulo, ẹsan ati pataki ti n bẹ nibi nini imọ ẹsin pẹlu ẹri rẹ lati inu Alukuraani ati Sunnah.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun