Description

Alaye nipa awọn ọranyan aluwala, ati awọn ohun ti a fẹ ki Musulumi se ninu aluwala ati awọn ohun ti o nba aluwala jẹ.

Irori re je wa logun