Awọn Isẹ oloore ti Sharia pa lasẹ ninu Osu Oju Ọrun ati Adadasilẹ ti awọn Eniyan nse nibẹ 3

Awọn Isẹ oloore ti Sharia pa lasẹ ninu Osu Oju Ọrun ati Adadasilẹ ti awọn Eniyan nse nibẹ 3

Oludanileko : Sharafuddeen Gbadebọ Raji

Sise atunyewo: Hamid Yusuf

نبذة مختصرة

Adadaalẹ ti o ma nwaye nibi isẹ hajj sise, ti idahun si ibeere si jẹ ohun ti o tẹlee.

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun