Orukọ Ọlọhun ( As-Salaam )

Orukọ Ọlọhun ( As-Salaam )

Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

المصادر:

التصانيف العلمية:

نبذة مختصرة

Awọn ohunatiaworanniede Yoruba pẹluakọle: [Awọn OrukọỌlọhunti O Rẹwajulọni sisẹ n tẹle], niapayiini a tiriOrukọỌlọhun [ As-Salaam ], pẹlu awọn itumọti O n tọkasi, ọnaakọsilẹ rẹsidaraniriri.

Irori re je wa logun