Orukọ Ọlọhun ( Al-Ilah )

Orukọ Ọlọhun ( Al-Ilah )

Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

نبذة مختصرة

Awọn ohunatiaworanniede Yoruba pẹluakọle: [Awọn OrukọỌlọhunti O Rẹwajulọni sisẹ n tẹle], niapayiini a tiriOrukọỌlọhun [ Al-Ilah ], pẹlu awọn itumọti O n tọkasi, ọnaakọsilẹ rẹsidaraniriri.

المصادر:

التصانيف العلمية:

Irori re je wa logun