Orukọ Ọlọhun ( Al-Waahid )

Orukọ Ọlọhun ( Al-Waahid )

Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

Sources:

Categories:

Description

Awọn ohunatiaworanniede Yoruba pẹluakọle: [Awọn OrukọỌlọhunti O Rẹwajulọni sisẹ n tẹle], niapayiini a tiriOrukọỌlọhun [ Al-Waahid ], pẹlu awọn itumọti O n tọkasi, ọnaakọsilẹ rẹsidaraniriri.

Irori re je wa logun