Orukọ Ọlọhun ( Al-Witr )

Orukọ Ọlọhun ( Al-Witr )

Sise atunyewo: Rafiu Adisa Bello

المصادر:

التصانيف العلمية:

نبذة مختصرة

Awọn ohunatiaworanniede Yoruba pẹluakọle: [Awọn OrukọỌlọhunti O Rẹwajulọni sisẹ n tẹle], niapayiini a tiriOrukọỌlọhun [ Al-Witr ], pẹlu awọn itumọti O n tọkasi, ọnaakọsilẹ rẹsidaraniriri.

Irori re je wa logun