Description

Sise daadaa si awon obi je ojuse Pataki ti Olohun pa omo ni ase re leyin ti o pase wipe ko gbodo josin fun nkan miran yato si Oun Olohun. Eleyi ni ohun ti ibanisoro yi da lelori, olubanisoro si mu awon apejuwe lori oore ti o wa ninu ki eniyan maa se daadaa si awon obi ati aburu ti o wa nibi ki eniyan maa se aidaa si won.

Irori re je wa logun