Description

Oniwaasi so ninu ibanisoro yi nipa awon apeere kekere ninu awon apeere irole aye, gege bii ki awon eniyan maa se aponle okunrin kan nitori iberu aburu ise owo re. Leyinnaa o menu ba die ninu awon apeere irole aye ti o tobi, o si ka hadiisi ti Udhaefa gba wa lati odo ojise Olohun ti o so nipa awon apeere irole aye ti o tobi. Oniwaasi tun so nipa Dajjal gege bii okan ti o se Pataki ninu awon apeere irole aye ti o tobi.

Irori re je wa logun