Oro Nipa Awon Alujannu - 1

Description

Alaye ni ekunrere wa ninu ibanisoro yi nipa awon al-jannu. Bibe awon al-jannu ninu imo ikoko ti Musulumi gbodo ni igbagbo si ni, o nbe ninu awon al-jannu yi onigbagbo ododo o si nbe ninu won eni ti o ko ti Olohun ti o je keferi. Olubanisoro tun toka awon Musulumi si awon aaya ti ojise Olohun so fun wa wipe ki a maa fi wa iso.

Download

Categories:

Irori re je wa logun