Description

Oniwaasi so Pataki esin Islam o si je ki awon eniyan mo wipe gbigba esin Islam kiise mimoose enikan bikose aanu Olohun lori eni naa. Bakannaa o tun so iyato ti o wa laarin Islam ati awon esin yoku, ti o si so awon majemu ti o maa nje ki ise Musulumi di atewogba ni iwaju Olohun. Ni ipari o ba awon ti won gba Islam dupe, o fun won ni iro wipe Olohun maa nfi esin Islam pa awon ese ti eniyan ba ti se koja re, lehinnaa o so fun won bi o ti se je Pataki ki won jinna si ebo sise.

Irori re je wa logun