Description

Waasi yi so nipa awon ona iwosan ninu Islam. Oniwaasi so wipe awon aisan ti o maa nse awon eniyan pin si meji: aisan emin ati aisan ara. O si so wipe iso ti o dara julo nibi gbogbo arun naa ni iberu Olohun ati gbigbe ara le E. Lehinnaa, olubanisoro je ki a mo wipe kosi aisan ti ko ni itoju ayafi aisan ogbo. Bakannaa ni o menu ba die ninu awon nkan ti a fi maa nse itoju arun gege bii oyin, omi samsam ati beebeelo.

Irori re je wa logun