Ibasepo Ojise Olohun- ike ati ola Olohun ki o maa ba a- Pelu Awon Saabe re - 1

Description

Waasi yi je idahun fun awon ibeere wonyi:
(1) Kinni paapaa itumo fiferan Ojise Olohun?
(2) Kinni idi ti Olohun fi royin Ojise Re pelu iwa rere nibi ti O ti so wipe: {Dajudaju ire (Anabi) ni o ni iwa ti o dara julo}.
(3) Tani eni ti o je dandan ki Musulumi mu ni awokose fun ara re lori gbogbo nkan?

Irori re je wa logun