Atubọtan-1

Description

Alaye itumọ ohun ti a mọ si atubọtan ati awọn isẹ ti o maa nfa atubọtan buruku fun eniyan.

Irori re je wa logun