Рияду Ас-Салихьин и шэрхь - 18

К1эщ1у

Юшэгь бин Нун и хъыбарырм хэлъ 1ущыгъэр
Къуентхъыр къэдыгъуныр зэрыхьэрэмыр
Дыгъэр къызэрыувы1атэр бегъымбар Юшэгь и духьэм къыхэк1ыу
Джихадым узымгъак1уэр инэхъыбэм мылъкумрэ 1эхьлымрэщ

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э