Щ1эныгъэк1э гуэша

  • Адыгэбзэ

    LINK

    Интернетым нэхъ ин дыдэуи, нэхъ пщ1э зи1эуи ит сайтхэм щыщ дунейм тет бзэ зэмыл1эужьыгъуэхэмк1э. https://islamhouse.com/ci/main

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э