Щ1эныгъэк1э гуэша

Къэдэрыр уи ф1эщ пщ1ыныр

Ц1ыхум и иманыр ирикъуркъым къэдамрэ къэдэрымрэ и ф1эщ мыхъуу. Мы напэм илъщ абым теухуа тхыгъэхэр

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 1

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э