Щ1эныгъэк1э гуэша

Зэкят фит1р

Тхыгъэхэмрэ фэтуэхэмрэ Рэмэданым и зэкят фит1рым теухуауэ бзэ зэмыл1эужьыгъуэхэмк1э

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 1

  • Адыгэбзэ

    YOUTUBE

    Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

    Рэмэданыр щиухым епха 1ухухэм щыщ зыщ сэдэкъэ аль-фит1р, ар мысылмэн къэс телъ фардщ, и унагъуэмрэ езымрэ зыхуеину ерыскъым нэхърэ нэхъыбэ и1эмэ гьид махуэмрэ жэщымрэ. Шхынк1э итын хуей е ахъшэк1э итми хъуну? Щ1эныгъэл1хэм я еплъык1эр зэтек1ащ ахъшэк1э пты хъунрэ мыхъунрэ упщ1эм... Сэдэкъэ аль-фит1рыр зыхуэдизыр... Дапщэ зы сагьым киллограмму илъыр... Сэдэкъэ аль-фит1рыы щат уахътэр.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э