Щ1эныгъэк1э гуэша

Суннэр гур1уэгъуэгъуэ зыщ1 тхылъхэр

Мы напэм щызэхуэхьэсащ суннэ тхылъ зыбжанэ гур1уэгъуэ зыщ1 тхыгъэхэр бзэ зэмыл1эужьыгъуэхэмк1э

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 20

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э