Щ1эныгъэк1э гуэша

 • Адыгэбзэ

  MP4

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Тэрауихь нэмэыр, к1эщ1ыу тэрауихь нэмэзым папщ1э, дапщэ рэкгьэт ящ1ыр тэрауихьым, нэхъыбэу Къур1эн уеджэну нэмэзым, имамым щ1ыгъуу тэрауихь пщ1ыну, бзылъхугъэмрэ и хьиджабымрэ.

 • Адыгэбзэ

  MP4

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Алыхьым къыхигъэщащ Рэмэзан мазэр адрей мазэхэм, а мазэм и нэщ1ыныр Ислам диным и рукнхэм щыщ ищ1ащ, а мазэм тарауихь нэмэз ящ1, а мазэм Бэдр зауэр щы1ащ, Мэккэри къызэ1уахащ.