Щ1эныгъэк1э гуэша

معلومات المواد باللغة العربية

Зыгъэкъэбзэныр

Мы папкэм илъхэщ тхыгъэхэр амдэзым, гъуслым, тэемум, мэсхь 1уэхухэм теухуауэ

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 7