Щ1эныгъэк1э гуэша

Зыгъэкъэбзэныр

Мы папкэм илъхэщ тхыгъэхэр амдэзым, гъуслым, тэемум, мэсхь 1уэхухэм теухуауэ

Зэхэтхэм и бжыгъэр: 3

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э