Рэмэданым епха упщ1эхэр 04

Рэмэданым епха упщ1эхэр 04

К1эщ1у

Хьейдымрэ нифасымрэ нэщ1ыр якъутэрэ? Сыт хьейдк1э зэджэри нифаск1э зэджэри? Хьейд зи1эмрэ нифас зи1эмрэ я нэщ1ыр тэрэз? Хьейдрэ нифасрэ зи1ам и нэщ1ыр зэрипшыныжыр.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм