Щ1эныгъэк1э гуэша

 • Адыгэбзэ

  PDF

  Нэщlым и фикъх: Буклетыр адыгэбзэкlэ зэдзэкlащ. Доктор Хьэйсэм Сэрхьан и lэдакъэщlэкlщ. Нэщlым епха lуэхугъуэ нэхъыщхьэхэр, умынэщlмэ щынэхъыфl зэманхэр, унэщl щымыхъунухэр, фитlыр сэджытым ехьэлlа lуэху нэхъыщхьэхэр, гьид нэмэзым ехьэлlа lуэхухэр ,ахэр псори наlуэу къыщыгъэлъагъуащ буклетым деж.

 • Адыгэбзэ

  MP4

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Нэху къызтещам джунубу (и щхьэгъусэ ек1уэл1ами, пщ1ыхьэп1э илъэгъуами) и нэщ1ыр тэрэз?

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Нэщ1 зы1ыгъым жасы нэмэз нэс хэмыщхьэжу мымэжал1эу жи1эу нэщ1ыр пищэ хъуну? Хэщхьэжынымрэ уи ныбэр из хъуху ушхэнымрэ зэщхьэщок1ыр. Нэщ1 зы1ыгъар хуэп1ащ1эу хэщхьэжын хуейщ ахъшэмым и уахътэм шхын гуэрк1э, и ныбэ из хъуху шхэну и пщэ дэлъкъым. Мэжал1эху ежьэу ит1анэ шхэну хуитщ.

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Зыкъэзгъэжьыжам и нэщ1ыр къутэрэ? Хуэмеяуэ къэжьам и нэщ1ыр къутэрэ?

 • Адыгэбзэ

  MP4

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Нэмэз зымыщ1ым и нэщ1ыр тэмэм? Нэгъуэщ1у а упщ1эм жэуап еттынщ. Ц1ыхум къыгур1уэн хуещ нэмэзыр диным ипкъыгъуэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зи1эхэу зэрыщытыр щыхьэтит1ым иужьк1э, абым ц1ыхур махуэ къэс и Тхьэм ирепх. Щ1эныгъэл1хэм яхэтщ нэмэзыр къэзгъэнар кафир хъуауэ зыбж, ислам диным ик1ауэ зылъытэ. Ахэм щыхьэтхэр я1эщ я еплъык1эр ягъэбыдэу. Аращи, 1уэхур псынщ1эу щыткъым, нэхъыбэм кафиру щымыту(абым хущ1экъуу щымытмэ) жа1а щхьэк1э. И гуэныхьыр ин дыдэщ нэмэз къэзгъанэм, сыту жып1эмэ, нэмэзыр диным и пкъыгъуэ мыхьэнэшхуэ зи1эу зэрыщытым папщ1э. Нэмэзыр къэзыгъанэр факъырэщ дауэ къулейуэ щымытами, и щытык1эр нэхъ 1ейуэ щы1э щытык1эщ. Мысылмэным нэмэз ищ1ын хуейщ, нэмэзыр нэщ1ым нэхърэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зи1эщ. Акъыл тэмэм зи1эм и Тхьэм хуэпщыл1ыну иригъажьэу абым и унафэ нэхъ мыхьэнэшхуэ зи1эр къигъэнэну щыткъым нэхъ мыхьэнэ ц1ык1у зи1эр игъэзащ1эу. Щ1эныгъэ зыбгъэдэлъхэм ц1ыхухэм гурагъэ1уэн хуейщ нэмэзым и мыхьэнэшхуэр, нэмэз щ1ыным ц1ыхухэр хуашэн хуейщ, ауэ нэщ1ыр къырамгъэгъанэу, Алыхьым и унафэм щыщу нэщ1ыр зэрагъэзащ1эм хуэдэу нэмэзри зэрагъэзэщ1эн хуейр гур1уэгъуэ хуащ1ыныр я пщэм дэлъщ.

 • Адыгэбзэ

  MP4

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Пц1ыупсыным нэщ1ыр икъутэрэ? Пц1ым, бзэгузехьэным, гъибэм Рэмэданым нэщ1ыр икъутэрэ? Псапэм зэрыхэщ1ыр гуэныхь къэпхьмэ.

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Нэщ1 зы1ыгъым зигъэпск1 хъуну джунубу щымытми? Псы ежэхым, гуэлым, хым зыбгъэпск1 хъуну нэщ1 п1ыгъыу?

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  1упсым нэщ1ыр икъутэрэ? 1упс зэхуэзхьэсу езыгъэхым и хьукмыр.

 • Адыгэбзэ

  MP4

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Лъэрмыхьым нэщ1 имы1ыгъми хъуну? Зэрылъэрмыхь къудейм щхьэк1э нэщ1 къигъанэ хъуну? Езым, е ныбэм илъ сабийм къегуауэмэ нэщ1ыр, е къехьэлъэк1мэ нэщ1 имы1ыгъыну хуитщ.

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Пщэдджыжь нэмэзым и уахътэр къимыхьауэ къыф1эщ1у сэрашх зыщ1ам и хьукмыр.

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Пщыгъупщэу ушхамэ е уефамэ уи нэщ1ыр къутэрэ? Нэщ1 зэри1ыгъыр зигу къэк1ыжам занщ1эу къигъэнэн хуейщ шхэн-ефэныр.

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Хьейдымрэ нифасымрэ нэщ1ыр якъутэрэ? Сыт хьейдк1э зэджэри нифаск1э зэджэри? Хьейд зи1эмрэ нифас зи1эмрэ я нэщ1ыр тэрэз? Хьейдрэ нифасрэ зи1ам и нэщ1ыр зэрипшыныжыр.

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Нэщ1 зы1ыгъым мастэ зыхилъхьэмэ и нэщ1ыр къутэрэ? Мастэ узым щхьэк1э халъхьэмрэ шхыным хуэдэ мастэ халъхьэмрэ зэрызэщхьэщык1ыр, я хьукмыр.

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Лъы птыным щ1аплъык1ыным папщ1э нэщ1ыр икъутэрэ?

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Дауэрэ узэрыхэщхьэжын хуейр? Япэ ухэщхьэжын хуей е нэмэз пщ1ын хуей? Сытк1э ухэщхьэжмэ нэхъыф1?

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Игьтикафым къик1ыр. Рэмэдан нэщ1 мазэм игьтикаф пщ1ыным и ф1ыгъуэр.Игьтикаф щыпщ1к1э гьибадэ нэхъыбэу пщ1ыну. Игьтикафым и хьукм. Сытым щыгъуэ мэсджытым укъыщ1эк1 хъуну игьтикаф щыпщ1к1э? Унэм игтикаф щыпщ1ыным и хьукм. Нэщ1 мазэм и иужьрей махуипщ1ым игьтикаф пщ1ыным ухущ1экъуныр бегъымбарым, гьэлейхи сэлям, щапхъэ тепхыу.

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  Нэщ1 мазэм ящ1э щыуэныгъэхэм щыщ: нэщ1 мазэм гьибадэрэ егугъунрэк1э упемыжьэныр, куэдрэ ужеиныр, куэд пшхыныр, ахъшэм нэмэзым ипэ шхэныр ибгъэщыныр, тэрауихь нэмэзыр къэбгъэнэныр, нэщ1 мазэм и жэщхэм умыжейуэ жэщк1э бгъэк1уэныр, жэмэхьэт нэмэзхэр дэбгъэхуну, бэзэрым уахътэр щыбгъэк1уэдыну.

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  "Нэщ1 мазэм пщ1эну мустэхьэбхэр. Мустэхьэб пщ1эхэм уи фарзхэр яхъумэ... Нэщ1 мазэм пщ1эну мустэхьэбхэм щыщ: жьыуэ ухэщхьэжыну, рут1эбк1э ухэщхьэжыну, сэрашхыр бгъэгувэну, Алыхьым куэдрд зикр хуэпщ1ыну, Къур1эн куэдрэ уеджэну, зэ нэхъ мыхъуми Къур1эныр зэрыщыту щ1эбджык1ыну, нэщ1 зы1ыгъ хэбгъэщхьэжыну, сэдэкъэ куэду птыну, тэрауихь нэмэзыр пщ1ыну, игьтикаф..."

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  "Зэпыту ипшыныжрэ е махуэ зэщымыщхэм? Иужьрей нэщ1 мазэр щ1имыдзэу ипшыныжын хуейщ нэщ1 мазэ блэк1ар. Сытым щыгъуэ ипшыныжу кэфарэ итрэ е ипшыныж къудейрэ. Шэрихьэт сэбэп имы1эу нэщ1 мазэм шхам и кэфарэ... Нэщ1 мазэм и махуэм ц1ыхубзым ек1уал1эу и нэщ1ыр зыкъутам мазит1 нэщ1 зэри1ыгъыжынымк1э зэгур1уахэщ, нэгъуэщ1 сэбэп зи1эм ехьэл1ауэ еплъык1эхэр зэрызэщхьэщык1ыр. Фидемрэ ар зытехуэхэмрэ..."

 • Адыгэбзэ

  YOUTUBE

  Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей Еплъыжар : Абу Мухьэммэд Шэркэси

  "Нэщ1ыр зыкъутэхэр: шхын, ефэн, тутын ефэн, къэжьын, нифас, хьейд. Нэщ1 мазэм пщ1а гуэныхьхэм уи нэщ1ыр якъутэрэ? Пщыгъупщэжу ушхамэ."

Напэ : 2 - Щегъэжьауэ : 1