Нэщ1 мазэм пщ1эну мустэхьэбхэр

Нэщ1 мазэм пщ1эну мустэхьэбхэр

К1эщ1у

"Нэщ1 мазэм пщ1эну мустэхьэбхэр.
Мустэхьэб пщ1эхэм уи фарзхэр яхъумэ...
Нэщ1 мазэм пщ1эну мустэхьэбхэм щыщ: жьыуэ ухэщхьэжыну, рут1эбк1э ухэщхьэжыну, сэрашхыр бгъэгувэну, Алыхьым куэдрд зикр хуэпщ1ыну, Къур1эн куэдрэ уеджэну, зэ нэхъ мыхъуми Къур1эныр зэрыщыту щ1эбджык1ыну, нэщ1 зы1ыгъ хэбгъэщхьэжыну, сэдэкъэ куэду птыну, тэрауихь нэмэзыр пщ1ыну, игьтикаф..."

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм