Нэщ1 мазэм унэщ1ыныр зэрыфарзыр

Нэщ1 мазэм унэщ1ыныр зэрыфарзыр

К1эщ1у

Алыхьым мусылмэнхэм Рэмэзан мазэм нэщ1 я1ыгъыну фарз ятрилъхьащ.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: