Нэщ1 мазэм унэщ1ыныр зэрыфарзыр

Къэзы1уатэр : Рэмэдан Цей

Къытегъэзэжын: Абу Мухьэммэд Шэркэси

Щ1эныгъэк1э гуэша:

К1эщ1ыу

Алыхьым мусылмэнхэм Рэмэзан мазэм нэщ1 я1ыгъыну фарз ятрилъхьащ.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э